ပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ားေကာ္မတီသည္ Huawei ႏွင့္လက္တြဲ၍ လုပ္ငန္းစြမ္းရည္တိုးတက္ေရးႏွင့္ ပညာေရး ဖြံၿဖိဳးမႈျမႇင့္တင္ရန္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္သြားမည္

[ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ၊၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ ရက္] သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာ (အိုင္စီတီ) အေျခခံအေဆာက္အအုံပံ့ပိုးေရးဆိုင္ရာ ကမာၻဦးေဆာင္ကုမၸဏီျဖစ္သည့္ Huawei ႏွင့္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ားေကာ္မတီတို႔သည္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီဂ်စ္တယ္လ္ အျပည့္အ၀ ဆက္သြယ္မႈတည္ေဆာက္ရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံ့ ICTက႑ စြမ္းရည္လိုအပ္မႈမ်ားႀကီးထြားလာမႈျဖည့္ဆည္းေရးႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားအား ကူညီရန္ ICT Talent Development Program အတြက္ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာတစ္ရပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။

နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာလက္မွတ္ေရးထိုးပြဲအခမ္းအနားကို Huawei ကိုယ္စားျပဳ ျမန္မာႏိုင္ငံ Huawei ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ Mr.Zhang Liman ႏွင့္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ားေကာ္မတီဥကၠဌေဒါက္တာ ေဇာ္ေဝစိုး တို႔ႏွင့္အတူ Melia ဟိုတယ္၊ ရန္ကုန္တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔ကက်င္းပ ခဲ့ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားပညာေရးမူဝါဒေကာ္မရွင္ဥကၠဌပါေမာကၡေဒါက္တာမ်ိဳးႂကြယ္ႏွင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံရွိ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသံ႐ုံး၏ Minister Counselor Ms. Li Xiaoyan တို႔လည္း တက္ေရာက္ခဲ့ ၾကသည္။

ICT Talent Development Program နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာအရ က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မႈဧရိယာ ေျခာက္ခုပါဝင္ၿပီး ယင္းတို႔မွာ ပထမအႀကိမ္ အိုင္စီတီဒီပလိုမာသင္႐ိုးစနစ္ စတင္ျခင္း၊ “Seeds for the future” ပံ့ပိုးေပးျခင္း၊ Huawei Authorized Information and Network Academy (HAINA) တည္ေထာင္ျခင္း၊ ထူးခြၽန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား (၅ဝ)ဦး ကို ICT Talent Scholarship ခ်ီးျမႇင့္ျခင္း၊ ICT ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ သိပၸံဆိုင္ရာ သုေတသနပံ့ပိုးမႈႏွင့္ Huawei Customer Solution Innovation & Integration Center (CSIC) ၏ Youth Open Day တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ Huawei ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသိပၸံႏွင့္နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန (ယခု ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ပူးေပါင္းထားသည္) တို႔သည္ “ICT Talent Development MOU” လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ Huawei ၏ “ICT Talent Development Program” သည္ ICT စြမ္းရည္မ်ားစြာ လိုအပ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို နည္းလမ္းေပါင္းစုံျဖင့္ အကူအညီေပးလွ်က္ရွိသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ေလးႏွစ္ခန႔္က ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ICT ကြၽမ္းက်င္သူ ၁၅၀၀ ေက်ာ္ကိုေလ့က်င့္ေပးခဲ့ သည္။ “ICT talent Development MOU” သည္ ယခင္ပုံစံအား အဆင့္ျမႇင့္ထားေသာ ပုံစံျဖစ္သည္။

Huawei ျမန္မာ ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ Mr. Zhang Liman က “သတင္းနည္းပညာသည္ က႑အားလုံးကို ထူးထူးျခားျခားအသြင္ေျပာင္းလဲေပးေၾကာင္း၊ အာ႐ုံခံေသာ၊ အရာအားလုံး ဆက္သြယ္ေသာ၊ အရာအားလုံးကိုကိုယ္စားျပဳေသာ သတင္းကမာၻႀကီးအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လွ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ယင္းတို႔အားလုံးသည္ အေရအတြက္ မ်ားလွေသာ ICT စြမ္းရည္ အေထာက္အကူႏွင့္ ကင္းကြာမရႏိုင္ေၾကာင္း၊ မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ICT စြမ္းရည္ကြာဟမႈလူေပါင္း ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ၊ ၂၀၂၅ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ICT မ်ိဳးစုံ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားအတြက္ လိုအပ္မႈသည္ ၁.၃ သန္းအထိ ေရာက္ရွိလာမည္ဟု ခန႔္မွန္းရေၾကာင္း ကြၽႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအား တန္ဖိုးမ်ားဆက္လက္ျဖည့္ဆည္းေပး ေရး ႏွင့္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူျပဳေရးတို႔အတြက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကမ်ားအား ႀကိဳဆိုပါေၾကာင္း” ေျပာၾကားသည္။

အမ်ိဳးသားပညာေရးမူဝါဒေကာ္မရွင္ဥကၠဌ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ မ်ိဳးႂကြယ္ က “ႏိုင္ငံဆိုင္ရာႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဆိုင္ရာႏွစ္ရပ္စလုံးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး မိတ္ဘက္မ်ား ထူေထာင္ျခင္းသည္ ေဒသ ဆိုင္ရာတကၠသိုလ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူ ျပဳေသာ အဓိကခ်ဥ္းကပ္မႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆင္ျမင့္ပညာေရးသည္ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ယွဥ္ၿပိဳင္ေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္လိုအပ္သည့္ သုေတသနလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေရးႏွင့္ ဆန္းသစ္တီထြင္ေသာ အေတြးအေခၚရွင္သန္ေပါက္ဖြားေရးတို႔တြင္ အေရးႀကီးေသာက႑မွ ပါဝင္လွ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ICT ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအား အေထာက္အကူျပဳရန္ Huawei ၏ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္မႈမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳ ႀကိဳဆိုပါေၾကာင္း” ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္သံ႐ုံးမွ Minister Counselor Ms. Li Xiaoyan မွ “ဒီေန႔က်င္းပတဲ့လက္မွတ္ထိုးပြဲနဲ႔ ပညာသင္ဆုခ်ီးျမႇင့္ပြဲကို တက္ေရာက္ခြင့္ရတဲ့အတြက္ အထူး ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ျဖစ္မိပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံပါေမာကၡမ်ားေကာ္မတီနဲ႔ Huawei တို႔ၾကား ICT ထူးခြၽန္လူေတာ္မ်ား ေမြးထုတ္ေပးေရး နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာေရးထိုးျခင္း အတြက္လည္း လႈိက္လႈိက္ လွဲလွဲ ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းလိုက္ပါတယ္။ အခုလို နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာေရးထိုးလိုက္ျခင္းက ပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ားေကာ္မတီ ႏွင့္ Huawei တို႔ရဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈေတြကို ပိုၿပီးစနစ္က်ေစဖို႔ နဲ႔ ေရရွည္ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မႈကို ေထာက္ပံေပးႏိုင္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အနာဂတ္ အိုင္စီတီနည္းပညာ နယ္ပယ္မွာ အေရးပါတဲ့ေနရာကေန ပါဝင္ေနပါတယ္” ဟုေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ခုႏွစ္တြင္ Huawei သည္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ႏိုင္ငံအဝွမ္းရွိ နည္းပညာ တကၠသိုလ္ႏွင့္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္မ်ားမွ ထူးခြၽန္ေက်ာင္းသား စုစုေပါင္း ၅၀ ကို ေ႐ြးခ်ယ္ထား သည္။ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးခ်င္းစီသည္ ပဏာမပညာသင္ဆု၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ေဒၚလာ ၁၀၀၀ စီရရွိၾကမည္ျဖစ္သည္။ ေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ Huawei ICT ပညာသင္ဆု မ်ားကို ရန္ကုန္တြင္ အခမ္းအနားျဖင့္ခ်ီးျမႇင့္ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ ယေန႔အထိ ထိုအစီအစဥ္ က တကၠသိုလ္စုစုေပါင္း ၆၂ ခုမွ ေက်ာင္းသားေပါင္း ၁၅၀ ကို ပညာသင္ဆုခ်ီးျမႇင့္ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ စေနေန႔ကက်င္းပေသာအခမ္းအနားတြင္ ပညာသင္ဆုရေက်ာင္းသားမ်ား၏ ကိုယ္စား လွယ္က Huawei ႏွင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔သို႔ ေက်းဇူးတင္စကား ျပန္လည္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အခမ္းအနားအၿပီးတြင္ ျမန္မာပလာဇာတြင္တည္ရွိေသာ Huawei ၏ရန္ကုန္႐ုံးခ်ဳပ္ရွိ Huawei CISC (သုံးစြဲသူေျဖရွင္းေရး ဆန္းသစ္တီထြင္မႈႏွင့္ ေပါင္းစည္းမႈစင္တာ) သို႔ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ ၾကသည္။