Mi နဲ႔ Redmi, ဒီေနရာမွာ ကြာသြားတယ္
Global နဲ႔ China, ဒီေနရာမွာ ကြာသြားတယ္
Official Warranty နဲ႔ Google Services, တခါတည္း ပါတာ/မပါတာ ဒီေနရာမွာ ကြာသြားတယ္