ေငြစကၠဴသုံးရန္မလိုသည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္လာေစရန္ရည္႐ြယ္သည့္ ongo ႏွင့္ ananda ပူးေပါင္းမႈက သုံးစြဲသူမ်ား၏ စစ္မွန္ေသာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ဘဝေနထိုင္မႈပုံစံကို ရရွိပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပး

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၉ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေငြေပးေခ်မႈက႑၌ ေဈးကြက္ တြင္ဦးေဆာင္ေနသူ ongo ႏွင့္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ 4G+ ေဒတာေအာ္ပေရတာ ananda တို႔သည္ ယေန႔ Pan Pacific ဟိုတယ္ရန္ကုန္တြင္ မိတ္ဖြဲ႕ပူးေပါင္းေၾကာင္း ႏွစ္ဦးသေဘာတူလတ္မွတ္ေရးထိုးသည့္ အခမ္းအနား ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ ပါသည္။ ထိုသို႔မိတ္ဖြဲ႕ပူးေပါင္းမႈသည္ ananda သုံးစြဲသူမ်ား၏ မိမိအင္တာနက္အေကာင့္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔ရွိ ongo ေအးဂ်င့္ဆိုင္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ Ongo အက္ပလီေကးရွင္း၊ my ananda အက္ပလီေကးရွင္းတို႔မွ လည္းေကာင္း လြယ္ကူစြာ ေငြျဖည့္သြင္းႏိုင္ေစသည္သာမက ongo ေအးဂ်င့္ဆိုင္မ်ားတြင္ ananda ၏ ထုတ္ကုန္မ်ားကိုပါ လြယ္လင့္တကူ ဝယ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

“ananda က ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အင္တာနက္အေျခခံအေဆာက္အအုံကို ပိုၿပီးခိုင္မာအားေကာင္းလာေစဖို႔ ျမန္မာျပည္ သူေတြလိုအပ္တဲ့ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ 4G+ ေဒတာဝန္ေဆာင္မႈေတြေပးၿပီး ကူညီပံ့ပိုးေနတဲ့နည္းတူ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ လည္း ဒီအခန္းက႑မွာလဲ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကေန ပါဝင္ျဖည့္ဆည္းေပးခ်င္တာပါ။ ေဈးကြက္ကိုဦးေဆာင္ေနတဲ့ B2B ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေငြေပးေခ်တဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ongo ဟာ ananda သုံးစြဲသူေတြကို လြယ္ကူအဆင္ေျပၿပီး လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရတဲ့ မိုဘိုင္းေငြေပးေခ်မႈကို ေနရာမေ႐ြး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပးႏိုင္ပါ တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕အခုလို ဗ်ဴဟာက်က် မိတ္ဖြဲ႕ပူးေပါင္းလိုက္မႈက ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေငြေၾကးက႑မွာ အားလုံး ပါဝင္လာႏိုင္ေအာင္ လမ္းခင္းေပးလိုက္သလို ျဖစ္ေစၿပီး ျမန္မာျပည္သူေတြရဲ႕ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဘဝေနထိုင္မႈပုံစံကို လည္း ျမႇင့္တင္ေပးရာေရာက္ပါတယ္” ဟု ongo ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ Allen Gilstrap မွ ဆိုသည္။

မၾကာခင္ကာလတြင္ ongo ေအးဂ်င့္ဆိုင္မ်ား၌ ananda ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဝယ္ယူရရွိ ႏိုင္ေတာ့မည့္အျပင္ ongo ႏွင့္ ananda သုံးစြဲသူအသစ္မ်ားအတြက္ ကုမၸဏီ ၂ ခုစလုံး ပူးတြဲ၍ လက္တြဲ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကိုေတြ႕ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ongo ၏ မိုဘိုင္းေငြေပးေခ်သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈက စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ၾကသူမ်ားႏွင့္ တစ္ကိုယ္ေရသုံးစြဲသူမ်ားကို ၎တို႔၏စမတ္ဖုန္း အက္ပလီေကးရွင္းမွတစ္ဆင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ပိုက္ဆံအိတ္ကို ရယူသုံးစြဲႏိုင္ေစသည္။ ongo သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုေငြစကၠဴမလိုသည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္လာေစရန္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတြင္ ေရွ႕ဆုံးမွေန၍ ဦးေဆာင္လမ္းျပေနသည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၎၏ B2B ဝန္ေဆာင္မႈတြင္ FMCG၊ အေသးစားေငြေၾကးလုပ္ငန္းႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဝန္ေဆာင္မႈက႑မ်ားကို ဒစ္ဂ်စ္တယ္ နည္းျဖင့္ ေငြေပးေခ်သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားပါဝင္ကာ မၾကာေသးခင္ကလည္း ongo သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆုံး ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းျဖင့္ လစာေငြေပးေခ်သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈအသစ္ကို လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ စတင္မိတ္ဆက္ေပး ခဲ့သည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံက ေငြစကၠဴမလိုတဲ့ ဘ႑ာေရးက႑ကို ဦးတည္ေလွ်ာက္လွမ္းေနတာပါ။ ongo ဟာ သူ႔ရဲ႕ဆန္းသစ္ တီထြင္တဲ့ဝန္ေဆာင္မႈေတြ၊ ထုတ္ကုန္ေတြနဲ႔ ဘ႑ာေရးမွာ လူထုအားလုံးပါဝင္လာေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးေန တဲ့ ေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ongo နဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ananda ဟာ ျမန္မာျပည္ သူေတြကို ပိုမိုျပည့္စုံစြာေနထိုင္ႏိုင္ေစဖို႔ ပိုမိုက်ယ္ျပန႔္ၿပီး စည္ပင္ဝေျပာတဲ့ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဘဝေနထိုင္မႈပုံစံ တစ္ခုကို ပိုင္ဆိုင္ရရွိေစဖို႔ ဖန္တီးေပးခ်င္တဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ခ်င္းတူညီၾကပါတယ္” ဟု ananda ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ Alan Sinfield က လတ္မွတ္ေရးထိုးပြဲအခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ongo သည္ လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ၿမိဳ႕ႀကီး ၅၅ ၿမိဳ႕တြင္ ၎၏ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ျဖန႔္ၾကက္ထားၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တစ္ဦးျခင္း ongo ဝန္ေဆာင္မႈကို အသုံးျပဳၾကသူမ်ားအတြက္ ၎၏ ေငြေပးေခ်မႈပုံစံမ်ားကို ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ ရည္႐ြယ္ထားသည္။ အထူးသျဖင့္ ananda 4G+ အင္တာနက္ကို သုံးစြဲၾကေသာ ongo အသုံးျပဳသူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေဖ်ာ္ေျဖေရးက႑မ်ားအတြက္ ေပးေဆာင္ စရာရွိသည္မ်ားကို ongo အက္ပလီေကးရွင္းႏွင့္ လြယ္ကူအဆင္ေျပစြာ ေပးေဆာင္ႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

ananda သည္ အရည္အေသြးျမင့္၊ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ 4G+ ေဒတာဝန္ေဆာင္မႈကို တစ္ဦးခ်င္းသုံးစြဲသူမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္း လိုက္အသုံးျပဳသူမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးစြမ္းလ်က္ရွိသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ananda သုံးစြဲသူမ်ားသည္ Wave Money ကို အသုံးျပဳကာ မိမိတို႔၏ ေဒတာပလန္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို သက္တမ္း တိုးယူႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ရန္ကုန္၌ စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့ေသာ ananda သည္ ၎၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို မၾကာမီကာလတြင္ မႏၲေလး၌ ဆက္လက္မိတ္ဆက္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။