အလန္းစား Samsung Flagship Series ျဖစ္တဲ႔ မၾကာေသးခင္ကမွ မိတ္ဆက္လိုက္တဲ႔ Samsung Galaxy Note 10 နဲ႔ Note 10 Plus က ဘာေတြ ထူးျခားသြားလဲ?
First Impression Video ထဲမွာ ၾကည္႔လိုက္ရေအာင္။