· တယ္လီေနာလုပ္ငန္းလည္ပတ္ရာ ႏိုင္ငံ ၈ ႏိုင္ငံရွိ လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၆ ဦးသည္ ေျခာက္ႀကိမ္ေျမာက္ တယ္လီေနာ လူငယ္ဖိုရမ္တြင္ ပါဝင္ရန္ ေ႐ြးခ်ယ္ခံခဲ့ရၿပီး က်န္းမာေရးက႑တြင္ ႀကဳံေတြ႕ေနရေသာ မညီမွ်မႈမ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်ရာတြင္ ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးသြားရမည္

· ျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳအျဖစ္ သီဟေဇာ္ႏွင့္ နန္းယဥ္ယဥ္ဝင္းႏြယ္တို႔ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္

ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ရန္ကုန္ – ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ တယ္လီေနာလူငယ္ဖိုရမ္တြင္ ပါဝင္ခြင့္ ရရွိခဲ့ေသာ လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၆ ဦး၏ အမည္စာရင္းအား တယ္လီေနာလုပ္ငန္းစုမွ ယေန႔ေၾကညာခဲ့သည္။ ႏိုဘယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စင္တာႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သည့္ တယ္လီေနာလူငယ္ဖိုရမ္တြင္ ယခုႏွစ္အတြက္ ပါဝင္ခြင့္ ရရွိခဲ့ေသာ လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ က်န္းမာေရးက႑တြင္ ႀကဳံေတြ႕ေနရေသာ မညီမွ်မႈမ်ားအား ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာ အသုံးျပဳ၍ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္သြားရမည္ ျဖစ္သည္။

 

ေျခာက္ႀကိမ္ေျမာက္ တယ္လီေနာလူငယ္ဖိုရမ္တြင္ ပါဝင္ခြင့္ ရရွိခဲ့သည့္ လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၆ ဦးစလုံးသည္ တယ္လီေနာ၏ လုပ္ငန္းမ်ားလည္ပတ္ရာ ေဈးကြက္ ၈ ခုအတြင္းမွ အရည္အေသြးျပည့္ဝေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ဒိန္းမတ္၊ မေလးရွား၊ ျမန္မာ၊ ေနာ္ေဝ၊ ပါကစၥတန္၊ ဆြီဒင္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံမ်ားမွ ေလွ်ာက္ထားသူ စုစုေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္ အနက္မွ ေ႐ြးခ်ယ္ခံထားရျခင္း ျဖစ္သည္။ ေ႐ြးခ်ယ္ခံရေသာ လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ က်န္းမာေရးက႑အတြင္းရွိ မညီမွ်မႈမ်ားအား ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ နည္းပညာအေျချပဳနည္းလမ္းမ်ားအား ဖန္တီးေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလမွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလအတြင္းတြင္ ရႈ႕ေထာင့္မ်ိဳးစုံမွ ႀကိဳးစား လုပ္ေဆာင္သြားရမည္ ျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္ တယ္လီေနာ လူငယ္ဖိုရမ္တြင္ လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား အဖြဲ႕ ၄ ဖြဲ႕ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစီက ေျဖရွင္းရန္ႀကိဳးပမ္းရမည့္ က်န္းမာေရးႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္စီအား ဖိုရမ္စတင္သည့္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ သတ္မွတ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ လူငယ္ဖိုရမ္ တစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္လည္း တယ္လီေနာ သုေတသနဌာနမွ ဒုတိယ ဥကၠ႒ႏွင့္ EU မွ AI ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အဆင့္ျမင့္ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး ျဖစ္သူ Leva Martinkenaite ၊ တယ္လီေနာ ေနာ္ေဝမွ Head of Marketing for e-health ျဖစ္သူ Alanna Solberg ၊ အာရွေဒသဆိုင္ရာ တယ္လီေနာအဖြဲ႕မွ သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးဒါ႐ိုက္တာျဖစ္သူ Austin Menyasz ႏွင့္ တယ္လီေနာ သုေတသနဌာနမွ အႀကီးတန္း ဒုဥကၠ႒ျဖစ္သူ Bjørn Taale Sandberg တို႔က လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္ လူငယ္ဖိုရမ္ အစီအစဥ္အတြက္ တယ္လီေနာျမန္မာသည္ ေလွ်ာက္ထားသူ ၂၀၀ ေက်ာ္ထဲမွ ထူးခြၽန္လူငယ္ ၂ ဦးျဖစ္သည့္ သီဟေဇာ္ႏွင့္ နန္းယဥ္ယဥ္ဝင္းႏြယ္တို႔အား ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုယ္စားျပဳလူငယ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ အသက္ ၂၅ ႏွစ္ရွိ သီဟေဇာ္သည္ ၁၆ ႏွစ္အ႐ြယ္မွစ၍ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ အလုပ္စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ မတရားမႈမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုေလ့ရွိသည့္ ၎သည္ စီပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ အေရာင္းႏွင့္ ေဈးကြက္ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အေတြ႕အႀကဳံေကာင္းမ်ားစြာ ပိုင္ဆိုင္ထားသူ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။ အသက္ ၂၅ ႏွစ္ရွိ နန္းယဥ္ယဥ္ဝင္းႏြယ္သည္ ႏိုင္ငံတကာစီးပြားေရးစီမံခန႔္ခြဲမႈ ဘာသာရပ္ျဖင့္ ဘြဲ႕ရရွိခဲ့ၿပီး သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနသူျဖစ္သည္။ နန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရး စနစ္ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္လာရန္ ေဆာင္႐ြက္လို စိတ္ျပင္းျပသူတစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။

“တယ္လီေနာလူငယ္ဖိုရမ္ဆိုတာ ကမာၻႀကီးကို ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းၾကရာမွာ ပံ့ပိုးေပးေနတဲ့ တယ္လီေနာရဲ႕ အဓိကလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဖိုရမ္မွာ ႏိုင္ငံတကာက အရည္အခ်င္းအရွိဆုံး လူရည္ခြၽန္ ေတြကို စုစည္းၿပီး ကမာၻတဝန္းမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ မညီမွ်မႈေတြကို ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာ အသုံးျပဳ ေျဖရွင္းႏိုင္ေအာင္ သူတို႔ရဲ႕အႀကံဉာဏ္ေကာင္းေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ ကူညီေပးေနပါတယ္။ ဒီႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုယ္စားျပဳ လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြျဖစ္တဲ့ သီဟေဇာ္နဲ႔ နန္းယဥ္ယဥ္ဝင္းႏြယ္အတြက္ အလြန္ဂုဏ္ယူေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုၿပီး သူတို႔ေတြရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းနဲ႔ ဆန္းသစ္တဲ့ စိတ္ကူးစိတ္သန္းေတြကို ကမာၻကို ခ်ျပႏိုင္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းရရွိေတာ့မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္လည္း စိတ္လႈပ္ရွားမိပါတယ္။ အစီအစဥ္တစ္ေလွ်ာက္မွာလည္း အေကာင္းဆုံး ေဆာင္႐ြက္သြားႏိုင္မယ္ လို႔ယုံၾကည္ၿပီး ျပန္လာတဲ့အခါ သူတို႔ကိုယ္တိုင္အတြက္ေရာ ႏိုင္ငံအတြက္ပါ အက်ိဳးရွိမယ့္ အေတြ႕အႀကဳံေတြကို ေဆာင္က်ဥ္းလာႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ယုံၾကည္ပါတယ္” ဟု တယ္လီေနာျမန္မာ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ျဖစ္သူ Sharad Mehrotra က ေျပာၾကားသည္။

တယ္လီေနာ လူငယ္ဖိုရမ္ ၂၀၁၈/၁၉ ၏ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအား ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ ၌ ျပဳလုပ္က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အႏိုင္ရရွိသည့္အဖြဲအား ၎တို႔၏ စိတ္ကူးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံသုံး ေငြေၾကး ခ႐ိုနာ ၁ သိန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅,၀၀၀) အား ရင္းႏွီးမတည္ေငြအျဖစ္ သက္ဆိုင္ရာ ၫႊန္ၾကားျပသေပးေသာ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မွ တဆင့္ တယ္လီေနာက ေပးအပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

တယ္လီေနာလူငယ္ဖိုရမ္ အေၾကာင္း

တယ္လီေနာလူငယ္ဖိုရမ္သည္ မညီမွ်မႈမ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်ရာတြင္ ငယ္႐ြယ္တက္ႂကြေသာ၊ တီထြင္ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ လူငယ္မ်ား၏ အႀကံဉာဏ္မ်ားကို ရယူအသုံးခ်ႏိုင္ရန္ ဖန္တီးေပးထားေသာ ႏိုင္ငံတကာအခြင့္အလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ဤဖိုရမ္သည္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား (Sustainable Development Goals) ႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ လူမႈစိန္ေခၚမႈျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ စကင္ဒီေနးဗီးယန္းႏွင့္ အာရွတိုက္ရွိ တယ္လီေနာ၏ ေဈးကြက္ ၈ ခုမွ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား အတူတကြ စုစည္းေပးေသာ ဖိုရမ္တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ တယ္လီေနာ လူငယ္ဖိုရမ္၏ ၆ လတာ ၾကာျမင့္ခ်ိန္အတြင္း ေ႐ြးခ်ယ္ ခံရေသာ လူငယ္မ်ားသည္ ေအာ္စလိုႏွင့္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ႏွစ္ႀကိမ္စုစည္းေတြ႕ဆုံရမည္ ျဖစ္သည့္အျပင္ ကမာၻႀကီးတိုးတက္ေရးအတြက္ လူတိုင္းအေနျဖင့္ စတင္ပါဝင္ကာ ေျပာင္းလဲေစႏိုင္ရန္ တြန္းအားေပးေသာ အစီအစဥ္ တစ္ရပ္ ျဖစ္သည့္ We Start Change (ကြၽန္ေတာ္တို႔ စတင္ေျပာင္းလဲရေအာင္) အမည္ရ ျပပြဲ အစရွိသည့္ အစီအစဥ္ မ်ားတြင္လည္း ပါဝင္ခြင့္ ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။ ဤ တယ္လီေနာလူငယ္ဖိုရမ္အား ႏိုဘယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ (NPC) ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ တယ္လီေနာလူငယ္ဖိုရမ္အတြက္ လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။

● Djaco Khabat Ahmad၂၄ ႏွစ္၊ ဒိန္းမတ္

● Sameen Alam၊ ၂၂ ႏွစ္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္

● Maieda Janjua၊ ၂၂ ႏွစ္၊ ပါကစၥတန္

● Saima Mehedi Khan၊ ၂၁ ႏွစ္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္

● Asma Ladak၊ ၂၀ ႏွစ္၊ ပါကစၥတန္

● Rachel Loh၊ ၂၁ ႏွစ္၊ မေလးရွား

● Lucas McNabb၊ ၂၅ ႏွစ္၊ ဆြီဒင္

● Kristine Schi Nordvold၊ ၂၂ ႏွစ္၊ ေနာ္ေဝ

● Nang Yin Yin Win Nwe၊ ၂၅ ႏွစ္၊ ျမန္မာ

● Ingrid Høgh Rasmussen၊ ၂၄ ႏွစ္၊ ဒိန္းမတ္

● Gabrielle Stööp၊ ၂၆ ႏွစ္၊ ဆြီဒင္

● Cherngchay Tacho၊ ၂၂ ႏွစ္၊ ထိုင္း

● Emilie Udnæs၊ ၂၃ ႏွစ္၊ ေနာ္ေဝ

● Thanapa Ukaranun၊ ၂၇ ႏွစ္၊ ထိုင္း

● Felicia Yoon၊ ၂၈ ႏွစ္၊ မေလးရွား

● သီဟေဇာ္၊ ၂၆ ႏွစ္၊ ျမန္မာ

တယ္လီေနာလူငယ္ဖိုရမ္ အေၾကာင္း ပိုမိုသိရွိလိုပါက http://www.telenor.com/youthforum တြင္ ဝင္ေရာက္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။