[Zawgyi]

Huawei က ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာကို ယေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ အဆိုပါအစီရင္ခံစာအရ ကုမၸဏီ၏ ခိုင္မာေသာ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္လည္း ေကာင္းမြန္စြာ ထိမ္းသိန္းထားႏိုင္ခဲ့သည္။ ကုမၸဏီ၏ အေရာင္းဝင္ေငြစုစုေပါင္းမွာ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ ၇၂၁.၂ ဘီလ်ံ ျဖစ္ၿပီး ယမန္ႏွစ္ထက္ ၁၉.၅% တိုးတက္လာခဲ့သည္။ အသားတင္အျမတ္ေငြ ယြမ္ ၅၉.၃ ဘီလ်ံ အထိ ရရွိခဲ့ၿပီး ယမန္ႏွစ္ထက္ ၂၅.၁% တိုးျမင့္လာခဲ့သည္။

Huawei က ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ယြမ္ ၁၀၁.၅ ဘီလ်ံ (အေရာင္းဝင္ေငြ၏ ၁၄.၁ ရာခိုင္ႏႈန္း) ကို သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ကာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဥေရာပစက္မႈသုေတသနႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အမွတ္ေပးဇယား၌ တစ္ကမာၻလုံးတြင္ နံပါတ္ (၅) ခ်ိတ္ခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ကာလတြင္ Huawei က သုေတသနႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အသုံးျပဳေငြသည္ ယြမ္ ၄၈၀ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ ရွိခဲ့သည္။ ကမာၻ႔ဉာဏ မူပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း (WIPO) မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ Huawei က ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း မူပိုင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားခ်က္ေပါင္း ၅,၄၀၅ ခုကို အဆိုပါအဖြဲ႕အစည္းသို႔ တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံတကာမွ ကုမၸဏီမ်ား အနက္ အမ်ားဆုံးျဖစ္သည္။

အဆိုပါႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္သည့္ပြဲတြင္ Huawei ၏ အလွည့္က်ဥကၠဌ Mr. Gou Ping က “သတင္း အခ်က္အလက္နည္းပညာက လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တိုင္းကို လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္နဲ႔ ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္လာေနပါၿပီ။ ဒါက အသိဉာဏ္ျမင့္မားတဲ့ ဒစ္ဂ်စ္တယ္အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို တြန္းအားေပးေနပါတယ္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စီးပြားေရး စနစ္ ေနာက္က တြန္းအားတစ္ခုေပါ့။ 5Gဆိုင္ရာ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈေတြမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအေျမာက္အမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ျပဳလုပ္ေနၿပီးေတာ့ စီးပြားေရးျဖစ္အသုံးခ်မႈကိုလည္း က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္လုပ္ေဆာင္ရင္း ကမာၻ႔အေကာင္းဆုံး ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္မႈေတြကို တည္ေဆာက္ေပးမယ္လို႔ Huawei က ကတိကဝတ္ ျပဳပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ကေန အရည္အေသြးျမင့္ၿပီး စိတ္ခ်ယုံၾကည္ရတဲ့ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းေတြထုတ္လုပ္ရာမွာ သက္ဆိုင္ရာစံခ်ိန္စံၫႊန္းေတြကို Huawei က တိတိက်က် လိုက္နာသြားမွာပါ။ ဒီလိုရည္မွန္းခ်က္ေတြကို ဦးတည္ ေဆာင္႐ြက္ရာမွာ ဆိုက္ဘာလုံၿခဳံေရးနဲ႔ အသုံးျပဳသူေတြရဲ႕ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္ ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ေရးေတြက အေရးႀကီးတယ္ဆို တာကို သိနားလည္တဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ပထမဦးစားေပး ေနရာမွာ ထားရွိပါတယ္။ Huawei နဲ႔ လက္တြဲေဆာင္႐ြက္ဖို႔ ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့တဲ့ကုမၸဏီေတြက 5G ေခတ္မွာ အေအာင္ျမင္ဆုံး အတိုးတက္ဆုံးျဖစ္လာမယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။ Huawei နဲ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့တဲ့ႏိုင္ငံေတြအေနနဲ႔လည္း အနာဂတ္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ စီးပြားေရး ေခတ္မွာ အက်ိဳးအျမတ္ေတြရဖို႔ ေသခ်ာပါတယ္” ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။

Gou က “ခံတပ္အတားအဆီးတစ္ခုကို ၿဖိဳခ်ဖို႔အလြယ္ဆုံးနည္းလမ္းက အတြင္းကတိုက္ခိုက္တာပါ။ ခိုင္မာေအာင္ မြမ္းမံဖို႔အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းကေတာ့ အျပင္ကေနၿပီး ေဆာင္႐ြက္ရတာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ ျပင္ပအေႏွာက္အယွက္ေတြကို ဖယ္ရွားဖို႔၊ စီမံခန႔္ခြဲမႈေတြတိုးတက္မႈေတြတိုးတက္ဖို႔၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေအာင္ျမင္ဖို႔ တတ္စြမ္းသမွ် ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္သြားမွာပါ။ လုပ္ငန္းခြင္ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္မႈေတြ ပိုခိုင္မာလာေရး၊ စီးပြားေရးဆက္လက္တိုးတက္ ေစေရးနဲ႔ အရွည္တည္တံ့ေစေရးတို႔ကိုအာမခံခ်က္ရွိေစဖို႔နဲ႔ ပါဝင္သူမ်ားအားလုံး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ကာ ေအာင္ျမင္မႈအတူရယူႏိုင္မယ့္ ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး လြတ္လပ္တဲ့ စီးပြားေရေဂဟစနစ္ကို ပ်ိဳးေထာင္ ေပးႏိုင္ဖို႔ လည္း Huawei ကဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမွာပါ။ ဒါ့အျပင္ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမွာ စိတ္အားထက္သန္မႈေတြနဲ႔ တက္ႂကြမႈေတြကို ပိုၿပီး ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ေပးဖို႔လည္း အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း အေျပာင္းအလဲေတြ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ရွိပါတယ္။” ဟု အေလးထားေျပာၾကားခဲ့သည္။

Carrier စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတြင္ Huawei က အသုံးျပဳရာႏွင့္ထိမ္းသိန္းရာတြင္ အ႐ိုးရွင္းဆုံးျဖစ္ေစရန္ အေလးေပး ေဆာင္႐ြက္ထားသည့္ ေနာက္ဆုံးေပၚ 5G နည္းပညာႏွင့္ SoftCOM AI နည္းပညာကို မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အသစ္သစ္ေသာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအခြင့္အလမ္းမ်ားရယူႏိုင္ေရး အေထာက္အကူေပးမည့္ အဆင့္ျမင့္အိမ္သုံးဘေရာ့ဘန္းႏွင့္ အင္တာနက္အေျချပဳအသုံးအေဆာင္ပစၥည္းကြန္ရက္ (IoT) နယ္ပယ္ ကဲ့သို႔ ေဆာင္႐ြက္ဆဲ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ား ထြက္ေပၚလာသည္ကိုလည္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရ သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ Huawei Carrier စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏အေရာင္းဝင္ေငြမွာ ယြမ္ ၂၉၄ ဘီလ်ံ အထိေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး အၾကမ္းဖ်ဥ္းအားျဖင့္ ယမန္ႏွစ္၏ အျမတ္အစြန္းႏွင့္ တူညီသည္။

 

Enterprise စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတြင္ Huawei က cloud ၊ big data ၊ မွတ္ဉာဏ္တု (AI) ႏွင့္ အင္တာနက္ အေျချပဳအသုံးအေဆာင္ပစၥည္းကြန္ယက္နည္းပညာ (IoT solutions) တို႔အျပင္ ေဒတာစင္တာမ်ား၊ all-flash storage ႏွင့္ WiFi မ်ားအတြက္ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ဆက္လက္ပံံ့ပိုးေပးခဲ့သည္။ အဆိုပါနည္းပညာမ်ားကို ၎၏ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ပလက္ေဖာင္းတြင္ ေပါင္းထည့္လိုက္ျခင္းျဖင့္ smart cities ၊ safe cities ႏွင့္ smart campuses မ်ား တည္ေဆာက္ေရးကို Huawei က ကူညီပံ့ပိုးေပးၿပီး ဘ႑ာေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ စြမ္းအင္က႑ မ်ားတြင္ သုံးစြဲသူမ်ား၏ ဒစ္ဂ်စ္တယ္အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို အားေပးကူညီလ်က္ရွိသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ Huawei enterprise စီးပြားေရး လုပ္ငန္း၏ အေရာင္းဝင္ေငြမွာ ယြမ္ ၇၄.၄ ဘီလ်ံျဖစ္ၿပီး ယမန္ႏွစ္ထက္ ၂၃.၈% တိုးျမင့္လာခဲ့သည္။
Cloud စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတြင္ Huawei က cloud ဝန္ေဆာင္မႈေပါင္း ၁၆၀ ခု ႏွင့္ နည္းပညာ ၁၄၀ ခုကို မိတ္ဆက္ခဲ့ၿပီး ၎၏ မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ အတူပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ကာ ကမာၻအရပ္ရပ္ရွိ သုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ ေဒသ ၄၀ ခု အတြင္း ရရွိအသုံးျပဳႏိုင္သည့္ဇုန္ေပါင္း ၂၃ ခုျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးခဲ့သည္။ Huawei က အဆိုပါ နယ္ပယ္တြင္ မိတ္ဖက္ေပါင္း ၆,၀၀၀ ေက်ာ္အထိ မ်ားျပားလာခဲ့ၿပီး အေရးပါသည့္က႑ေပါင္း ၂၀၀ ခုအတြင္းရွိ စီမံကိန္းေပါင္း ၁၀ ခုတြင္ ၎၏ AI ဝန္ေဆာင္မႈအသုံးျပဳျခင္း ပိုမိုက်ယ္ျပန႔္လာေစရန္ တက္တက္ႂကြႂကြ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။

သုံးစြဲသူစီးပြားေရးတြင္ Huawei က ကမာၻ႔စမတ္ဖုန္းေဈးကြက္အတြင္းရွိ ၎၏ ရွယ္ယာပမာဏကို ထပ္မံတိုးျမႇင့္ကာ ၎၏ အဆင့္ျမင့္ထုတ္ကုန္မ်ား၏ အဆင့္အတန္းကို ထပ္မံျမႇင့္တင္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ေဆာင္႐ြက္လိုက္ျခင္း သည္ အေျခအေနအားလုံးအတြက္ အသိဉာဏ္ျဖင့္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္ ေဂဟစနစ္တစ္ခုတည္ေဆာက္ေရး အတြက္ အဓိကက်သည့္ထိုးေဖာက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ Huawei သုံးစြဲသူစီးပြားေရး၏ အေရာင္းဝင္ေငြသည္ ယြမ္ ၃၄၈.၉ ဘီလ်ံ ျဖစ္ၿပီး ယမန္ႏွစ္ထက္ ၄၅.၁% တိုးျမင့္လာခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာတြင္ ပါဝင္သည့္ ဘ႑ာေရးထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စာရင္းကိုင္ကုမၸဏီႀကီး ေလးခုအနက္မွ တစ္ခုျဖစ္သည့္ KPMG မွ လြတ္လပ္စြာစစ္ေဆးထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ၂၁၀၈ခုႏွစ္ အတြက္ ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာကို www.huawei.com/cn/press-events/annual-report/2018 တြင္ ေဒါင္းလုတ္ ရယူႏိုင္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္ (၁) ။ ။ အစီရင္ခံစာတြင္ပါဝင္သည့္ ယြမ္ေငြပမမာဏမ်ားကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္း၏ ေငြလဲႏႈန္း ျဖစ္သည့္ US$1.00 = CNY ၆.၈၅၆၁ အရ အေမရိကန္ေဒၚလာအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲထားသည္။

မွတ္ခ်က္ (၂) ။ ။ တိုးတက္ႏႈန္းမ်ားကို ယြမ္ေငြပမာဏမ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ၍ တြက္ခ်က္ထားသည္။

[Unicode]

Huawei က ၂၀၁၈ခုနှစ်အတွက် နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာကို ထုတ်ပြန် – အခက်အခဲများ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရလင့်ကစား စီးပွားရေးတိုးတက်နေ

Huawei က ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွက် နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာကို ယနေ့တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။ အဆိုပါအစီရင်ခံစာအရ ကုမ္ပဏီ၏ ခိုင်မာသော စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်လည်း ကောင်းမွန်စွာ ထိမ်းသိန်းထားနိုင်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီ၏ အရောင်းဝင်ငွေစုစုပေါင်းမှာ တရုတ်ယွမ်ငွေ ၇၂၁.၂ ဘီလျံ ဖြစ်ပြီး ယမန်နှစ်ထက် ၁၉.၅% တိုးတက်လာခဲ့သည်။ အသားတင်အမြတ်ငွေ ယွမ် ၅၉.၃ ဘီလျံ အထိ ရရှိခဲ့ပြီး ယမန်နှစ်ထက် ၂၅.၁% တိုးမြင့်လာခဲ့သည်။

Huawei က ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ယွမ် ၁၀၁.၅ ဘီလျံ (အရောင်းဝင်ငွေ၏ ၁၄.၁ ရာခိုင်နှုန်း) ကို သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့ကာ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဥရောပစက်မှုသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အမှတ်ပေးဇယား၌ တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် နံပါတ် (၅) ချိတ်ခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့် ၁၀ နှစ်ကျော်ကာလတွင် Huawei က သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အသုံးပြုငွေသည် ယွမ် ၄၈၀ ဘီလျံကျော်အထိ ရှိခဲ့သည်။ ကမ္ဘာ့ဉာဏ မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း (WIPO) မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သော အချက်အလက်များအရ Huawei က ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်း မူပိုင်ခွင့်လျှောက်ထားချက်ပေါင်း ၅,၄၀၅ ခုကို အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းသို့ တင်သွင်းခဲ့ပြီး နိုင်ငံတကာမှ ကုမ္ပဏီများ အနက် အများဆုံးဖြစ်သည်။

အဆိုပါနှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်သည့်ပွဲတွင် Huawei ၏ အလှည့်ကျဥက္ကဌ Mr. Gou Ping က “သတင်း အချက်အလက်နည်းပညာက လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တိုင်းကို လျင်လျင်မြန်မြန်နဲ့ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာနေပါပြီ။ ဒါက အသိဉာဏ်မြင့်မားတဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယ်အသွင်ကူးပြောင်းမှုကို တွန်းအားပေးနေပါတယ်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားရေး စနစ် နောက်က တွန်းအားတစ်ခုပေါ့။ 5Gဆိုင်ရာ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုတွေမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအမြောက်အများကို စဉ်ဆက်မပြတ် ပြုလုပ်နေပြီးတော့ စီးပွားရေးဖြစ်အသုံးချမှုကိုလည်း ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လုပ်ဆောင်ရင်း ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှုတွေကို တည်ဆောက်ပေးမယ်လို့ Huawei က ကတိကဝတ် ပြုပါတယ်။ ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကနေ အရည်အသွေးမြင့်ပြီး စိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေထုတ်လုပ်ရာမှာ သက်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းတွေကို Huawei က တိတိကျကျ လိုက်နာသွားမှာပါ။ ဒီလိုရည်မှန်းချက်တွေကို ဦးတည် ဆောင်ရွက်ရာမှာ ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးနဲ့ အသုံးပြုသူတွေရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက် ထိန်းသိမ်း ကာကွယ်ရေးတွေက အရေးကြီးတယ်ဆို တာကို သိနားလည်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပထမဦးစားပေး နေရာမှာ ထားရှိပါတယ်။ Huawei နဲ့ လက်တွဲဆောင်ရွက်ဖို့ ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီတွေက 5G ခေတ်မှာ အအောင်မြင်ဆုံး အတိုးတက်ဆုံးဖြစ်လာမယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ Huawei နဲ့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့လည်း အနာဂတ် ဒစ်ဂျစ်တယ် စီးပွားရေး ခေတ်မှာ အကျိုးအမြတ်တွေရဖို့ သေချာပါတယ်” ဟုပြောကြားခဲ့သည်။


Gou က “ခံတပ်အတားအဆီးတစ်ခုကို ဖြိုချဖို့အလွယ်ဆုံးနည်းလမ်းက အတွင်းကတိုက်ခိုက်တာပါ။ ခိုင်မာအောင် မွမ်းမံဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ အပြင်ကနေပြီး ဆောင်ရွက်ရတာပါ။ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ ပြင်ပအနှောက်အယှက်တွေကို ဖယ်ရှားဖို့၊ စီမံခန့်ခွဲမှုတွေတိုးတက်မှုတွေတိုးတက်ဖို့၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မဟာဗျူဟာ ရည်မှန်းချက်တွေ အကောင်အထည်ဖော် အောင်မြင်ဖို့ တတ်စွမ်းသမျှ ဆက်လက်ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်သွားမှာပါ။ လုပ်ငန်းခွင် လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုတွေ ပိုခိုင်မာလာရေး၊ စီးပွားရေးဆက်လက်တိုးတက် စေရေးနဲ့ အရှည်တည်တံ့စေရေးတို့ကိုအာမခံချက်ရှိစေဖို့နဲ့ ပါဝင်သူများအားလုံး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကာ အောင်မြင်မှုအတူရယူနိုင်မယ့် ပွင့်လင်းမြင်သာပြီး လွတ်လပ်တဲ့ စီးပွားရေဂေဟစနစ်ကို ပျိုးထောင် ပေးနိုင်ဖို့ လည်း Huawei ကဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမှာပါ။ ဒါ့အပြင် အဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာ စိတ်အားထက်သန်မှုတွေနဲ့ တက်ကြွမှုတွေကို ပိုပြီး မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပေးဖို့လည်း အဖွဲ့အစည်းအတွင်း အပြောင်းအလဲတွေ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်သွားဖို့ရှိပါတယ်။” ဟု အလေးထားပြောကြားခဲ့သည်။

Carrier စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင် Huawei က အသုံးပြုရာနှင့်ထိမ်းသိန်းရာတွင် အရိုးရှင်းဆုံးဖြစ်စေရန် အလေးပေး ဆောင်ရွက်ထားသည့် နောက်ဆုံးပေါ် 5G နည်းပညာနှင့် SoftCOM AI နည်းပညာကို မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အသစ်သစ်သောဖွံ့ဖြိုးမှုအခွင့်အလမ်းများရယူနိုင်ရေး အထောက်အကူပေးမည့် အဆင့်မြင့်အိမ်သုံးဘရော့ဘန်းနှင့် အင်တာနက်အခြေပြုအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းကွန်ရက် (IoT) နယ်ပယ် ကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်ဆဲ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများ ထွက်ပေါ်လာသည်ကိုလည်း ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်း တွေ့မြင်ခဲ့ရ သည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွက် Huawei Carrier စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏အရောင်းဝင်ငွေမှာ ယွမ် ၂၉၄ ဘီလျံ အထိရောက်ရှိခဲ့ပြီး အကြမ်းဖျဉ်းအားဖြင့် ယမန်နှစ်၏ အမြတ်အစွန်းနှင့် တူညီသည်။

 

Enterprise စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင် Huawei က cloud ၊ big data ၊ မှတ်ဉာဏ်တု (AI) နှင့် အင်တာနက် အခြေပြုအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းကွန်ယက်နည်းပညာ (IoT solutions) တို့အပြင် ဒေတာစင်တာများ၊ all-flash storage နှင့် WiFi များအတွက် ထုတ်ကုန်များကို ဆက်လက်ပံံ့ပိုးပေးခဲ့သည်။ အဆိုပါနည်းပညာများကို ၎င်း၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပလက်ဖောင်းတွင် ပေါင်းထည့်လိုက်ခြင်းဖြင့် smart cities ၊ safe cities နှင့် smart campuses များ တည်ဆောက်ရေးကို Huawei က ကူညီပံ့ပိုးပေးပြီး ဘဏ္ဍာရေး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနှင့် စွမ်းအင်ကဏ္ဍ များတွင် သုံးစွဲသူများ၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်အသွင်ကူးပြောင်းရေးကို အားပေးကူညီလျက်ရှိသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွက် Huawei enterprise စီးပွားရေး လုပ်ငန်း၏ အရောင်းဝင်ငွေမှာ ယွမ် ၇၄.၄ ဘီလျံဖြစ်ပြီး ယမန်နှစ်ထက် ၂၃.၈% တိုးမြင့်လာခဲ့သည်။
Cloud စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင် Huawei က cloud ဝန်ဆောင်မှုပေါင်း ၁၆၀ ခု နှင့် နည်းပညာ ၁၄၀ ခုကို မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး ၎င်း၏ မိတ်ဖက်များနှင့် အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကာ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်ရှိ သုံးစွဲသူများအတွက် ဒေသ ၄၀ ခု အတွင်း ရရှိအသုံးပြုနိုင်သည့်ဇုန်ပေါင်း ၂၃ ခုဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးခဲ့သည်။ Huawei က အဆိုပါ နယ်ပယ်တွင် မိတ်ဖက်ပေါင်း ၆,၀၀၀ ကျော်အထိ များပြားလာခဲ့ပြီး အရေးပါသည့်ကဏ္ဍပေါင်း ၂၀၀ ခုအတွင်းရှိ စီမံကိန်းပေါင်း ၁၀ ခုတွင် ၎င်း၏ AI ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုခြင်း ပိုမိုကျယ်ပြန့်လာစေရန် တက်တက်ကြွကြွ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

သုံးစွဲသူစီးပွားရေးတွင် Huawei က ကမ္ဘာ့စမတ်ဖုန်းဈေးကွက်အတွင်းရှိ ၎င်း၏ ရှယ်ယာပမာဏကို ထပ်မံတိုးမြှင့်ကာ ၎င်း၏ အဆင့်မြင့်ထုတ်ကုန်များ၏ အဆင့်အတန်းကို ထပ်မံမြှင့်တင်ခဲ့သည်။ ထိုသို့ဆောင်ရွက်လိုက်ခြင်း သည် အခြေအနေအားလုံးအတွက် အသိဉာဏ်ဖြင့် ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် ဂေဟစနစ်တစ်ခုတည်ဆောက်ရေး အတွက် အဓိကကျသည့်ထိုးဖောက်ခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွက် Huawei သုံးစွဲသူစီးပွားရေး၏ အရောင်းဝင်ငွေသည် ယွမ် ၃၄၈.၉ ဘီလျံ ဖြစ်ပြီး ယမန်နှစ်ထက် ၄၅.၁% တိုးမြင့်လာခဲ့သည်။

၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွက် နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာတွင် ပါဝင်သည့် ဘဏ္ဍာရေးထုတ်ပြန်ချက်များသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စာရင်းကိုင်ကုမ္ပဏီကြီး လေးခုအနက်မှ တစ်ခုဖြစ်သည့် KPMG မှ လွတ်လပ်စွာစစ်ဆေးထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ၂၁၀၈ခုနှစ် အတွက် နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာကို www.huawei.com/cn/press-events/annual-report/2018 တွင် ဒေါင်းလုတ် ရယူနိုင်ပါသည်။

မှတ်ချက် (၁) ။ ။ အစီရင်ခံစာတွင်ပါဝင်သည့် ယွမ်ငွေပမမာဏများကို ၂၀၁၈ခုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်း၏ ငွေလဲနှုန်း ဖြစ်သည့် US$1.00 = CNY ၆.၈၅၆၁ အရ အမေရိကန်ဒေါ်လာအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲထားသည်။

မှတ်ချက် (၂) ။ ။ တိုးတက်နှုန်းများကို ယွမ်ငွေပမာဏများပေါ်တွင် အခြေခံ၍ တွက်ချက်ထားသည်။