အိမ္သံုးလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းႏွင့္ ေလေအးေပးစက္ထုတ္လုပ္သည့္ ကမာၻ႔ထိပ္တန္း ကုမၸဏီႀကီးျဖစ္ေသာ LG Electronics သည္ အလြန္ထိေရာက္အသံုးဝင္ေသာ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ား၊ ဒီဇိုင္းမ်ားကို ဖန္တီး ေဖာ္ေဆာင္ေနၿပီး ျမန္မာျပည္သူလူထု၏ ေန႔စဥ္လူေနမႈဘဝလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ အစဥ္သျဖင့္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ လွ်ပ္စစ္မီတာခမ်ားျမင့္မားလာေသာ ယခုအခ်ိန္အခါတြင္ LG Electronics ၏ အင္ဗာတာ နည္းပညာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိမိသားစုမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအားလံုးအတြက္ ကုန္က်စရိတ္သက္သာကာ စြမ္းအင္ ေခၽြတာႏိုင္ေစမည့္နည္းလမ္းမ်ားကို ေပးစြမ္းႏိုင္သည္။ LG ၏ အိမ္သံုးလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေလေအးေပးစက္မ်ားအားလံုးတြင္ ထည့္သြင္းထားသည့္ ဤအင္ဗာတာနည္းပညာေၾကာင့္ စြမ္းအင္ျမင့္မားစြာသံုးစြဲရမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာျပည္သူလူထု၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားအေပၚ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ေကာင္းက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားရရွိႏိုင္ပါသည္။

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနမွထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာတစ္ခု၏အဆိုအရ အစိုးရသည္ ျပည္သူလူထု၏ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္သံုးစြဲမႈအတြက္ ႏွစ္စဥ္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၃၃၃ ဘီလီယံခန္႔ကို အ႐ံႈးခံေနရသည္။ သို႔ရာတြင္ ပင္မလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စနစ္သည္ ႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရ ၃၇ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုသာ လတ္တေလာေပးစြမ္းႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္ ျမင့္မားလာေခ်ရွိသည့္အေလ်ာက္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးရန္ ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းသစ္မ်ားရွာေဖြရန္ လိုအပ္ လာၿပီျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ အျခားေသာအရင္းအျမစ္မ်ားကကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေနသည့္အျပင္ လွ်ပ္စစ္ မီတာခမ်ားတိုးျမွင့္ေကာက္ခံရန္အစီအစဥ္ကိုလည္း မၾကာေသးမီက ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့သည္။ ယခုကဲ့သို႔ ျမန္မာျပည္သူလူထု အေနျဖင့္ စြမ္းအင္သံုးစြဲမႈအေပၚ စိတ္ပူပန္ဖြယ္ရာအေနအထား ျဖစ္လာေသာအခ်ိန္တြင္ LG Electronics သည္ ၎၏ ထုတ္ ကုန္မ်ားတြင္ အင္ဗာတာနည္းပညာ ထည့္သြင္းတီထြင္ထားျခင္းျဖင့္ ၎ပူပန္မႈမ်ား ေျပေလ်ာ့ေစေရးအတြက္ တစ္ဖက္ တစ္လမ္းမွ ထိေရာက္အက်ဳိးရွိစြာ ကူညီေပးသည့္အတြက္ ျမန္မာတို႔၏ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ ပူပန္မႈမ်ားကို ေလ်ာ့နည္းေစသည္။

“လူတိုင္းလူတိုင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ လံုေလာက္စိတ္ခ်ရၿပီး ေရရွည္တည္တံ့တဲ့ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ ေရရွည္၊ ေရတိုစီမံမႈေတြလိုအပ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပိုမိုျမင့္မားလာတဲ့ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ လိုအပ္ခ်က္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ႀကိဳးစားျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ဖို႔ေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာ နည္းပညာအသစ္ေတြကို တီထြင္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးဟာလည္း အင္မတန္အေရးႀကီးပါတယ္” ဟု ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား အင္ဂ်င္နီယာဌာန၊ တြဲဖက္ပါေမာကၡ ေဒါက္တာစုစုဝင္း က ဆိုသည္။

LG Electronics ၏ အင္ဗာတာနည္းပညာသည္ ျမန္မာသံုးစြဲသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ အထူးဖန္တီးထားေသာ ေနာက္ဆံုးေပၚနည္းပညာျဖစ္ပါသည္။ LG ၏ အင္ဗာတာနည္းပညာသည္ ျမန္ႏႈန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ လည္ပတ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္အေနအထားအလိုက္ ထုတ္လႊတ္မႈ (ဗို႔အားႏွင့္ ႀကိမ္ႏႈန္း) ကို ေခ်ာေမြ႔ေအာင္ ထိန္းညွိေပးသည္။ (သတ္မွတ္ ထားေသာ ျမန္ႏႈန္းတစ္ခုႏွင့္ ရပ္တန္႔မႈတစ္ခုအတြင္းသာ ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ) သာမန္အင္ဗာတာမ်ားႏွင့္ ကြဲျပား ျခားနားစြာ LG Electronics ၏ အင္ဗာတာနည္းပညာသည္ စြမ္းအင္ႏွင့္လွ်ပ္စစ္ပမာဏ အနည္းဆံုးကို အသံုးျပဳ၍ ထုတ္လႊတ္မႈကို တိုးျမွင့္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေစႏိုင္သျဖင့္ သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ မည္ျဖစ္သည္။ စြမ္းအင္သံုးစြဲမႈကို အတတ္ႏိုင္ဆံုးေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေစသည့္အျပင္ ဤနည္းပညာတြင္ မီးအားအတက္အက်ျဖစ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္သည့္ ဗို႔အားကာကြယ္မႈစနစ္ (Voltage Protection Mode) လည္း ပါဝင္သည္။ ဤနည္းပညာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ မီးအားမၿငိမ္သက္မႈမွ စက္ပစၥည္းမ်ားကိုကာကြယ္ေပးရန္အတြက္ မီးအားမမွန္ေသာ အခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ စက္ကို အလိုေလ်ာက္ ပိတ္သြားေစၿပီး၊ မီးအားျပန္လည္မွန္ေသာအခ်ိန္တြင္ အလိုေလ်ာက္ျပန္ဖြင့္ေပးသည္။ ဤလုပ္ေဆာင္မႈသည္ အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ စြမ္းအင္အသံုးျပဳမႈကိုေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေစသျဖင့္ ေငြေၾကးပိုမိုသက္သာေစသည္။

“၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံေစ်းကြက္ကို စတင္ဝင္ေရာက္လာတဲ့အခ်ိန္ကစၿပီး ျမန္မာျပည္သူလူထုရဲ႕ လူေနမႈဘဝ ပိုမိုျမင့္မား လာေစေရးအေထာက္အကူျဖစ္ေစမယ့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းေတြကို တီထြင္ႏိုင္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ တီထြင္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြဟာ ျမန္မာျပည္သူေတြရဲ႕ ေန႔စဥ္ဘဝလိုအပ္ခ်က္ေတြကို လိုေလေသး မရွိေအာင္ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္တာမ်ိဳးပဲ ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ဒီလို လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျမင့္မားတဲ့ အင္ဗာတာ နည္းပညာကို တီထြင္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အိမ္သံုးလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းေတြနဲ႔ ေလေအးေပးစက္ေတြအားလံုးမွာ ဒီနည္းပညာကို ထည့္သြင္းေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွသာ လူတိုင္း ပိုမိုေကာင္းမြန္ၿပီး ေဂဟစနစ္နဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြကို ခံစားႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။” ဟု LG Electronics Myanmar မွ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရး မန္ေနဂ်ာျဖစ္သူ MJ Lee က ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အျခားနည္းပညာကုမၸဏီတို႔ႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားစြာပင္ LG Electronics သည္ အင္ဗာတာနည္းပညာ ထည့္သြင္း အသံုးျပဳထားသည့္ထုတ္ကုန္အမ်ားဆံုး ထုတ္လုပ္ထားႏိုင္သည့္ ကုမၸဏီႀကီးျဖစ္သည္။ LG အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မိသားစုမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ေန႔စဥ္ဘဝလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဂုဏ္ယူစြာပင္ ျဖည့္ဆည္းေပးေနႏိုင္သည့္အျပင္ ျမန္မာမိသားစုမ်ားအတြက္ရည္ရြယ္ကာ အေကာင္းဆံုးနည္းပညာႏွင့္ တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းတုိ႔ကိုေပါင္းစပ္ၿပီး တန္ဖိုးျမင့္မား သည့္ အေတြ႔အႀကံဳအသစ္မ်ားကို ေပးစြမ္းႏိုင္ရန္လည္း အစဥ္အၿမဲႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိပါသည္။

LG Electronics အေၾကာင္း

LG Electronics (KSE: 066570.KS) သည္ အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းမ်ား၊ မိုဘိုင္းလ္ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ အိမ္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္သည့္ ကမာၻ႔ဦးေဆာင္နည္းပညာဆန္းသစ္တီထြင္သည့္ ကုမၸဏီႀကီးျဖစ္သည္။ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၁၇ ႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္လ်က္သည့္ LG သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ကမာၻတစ္ဝန္း၌ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၇.၉၂ ဘီလီယံ (ဝမ္ ၅၅.၃၇ ထရီလီယံ ) တန္ဖိုးအထိ ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့သည္။ LG ၏ လုပ္ငန္းစု ၄ ခုမွာ အိမ္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းႏွင့္ေလဝင္ေလထြက္စနစ္၊ အိမ္သံုးေဖ်ာ္ေျဖေရး၊ မိုဘိုင္းလ္ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ယာဥ္အစိတ္အပိုင္း ထုတ္လုပ္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ ကမာၻတစ္ဝန္းတြင္ ပါးလႊာေသာတီဗီမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရး ပစၥည္းမ်ား၊ ေလေအးေပးစက္မ်ားႏွင့္ ေရခဲေသတၱာမ်ားထုတ္လုပ္သည့္ ထိပ္တန္းကုမၸဏီႀကီးမ်ားထဲတြင္ LG ကုမၸဏီသည္ တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ LG Electronics ကုမၸဏီဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေၾကာင္း အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက www.LGnewsroom.com သို႔ ဝင္ေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။