၂၂ မတ္လ၊ ၂၀၁၈၊ ေနျပည္ေတာ္။ ။ ျမန္မာႏိုုင္ငံသို႔ေနာက္ဆံုးဝင္ေရာက္လာသည့္ စတုတၳေျမာက္ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၼဏီ တစ္ခုျဖစ္ေသာ MYTEL သည္ျမန္မာႏိုုင္ငံတဝန္းရွိ ေဒသမ်ားတြင္ SIM ကဒ္မ်ားစတင္ေရာင္းခ်ၿပီး သံုုးစြဲသူမ်ားအား ၄င္းတိုု႔၏ 4G ကြန္ယက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ပထမဦးဆံုုးအေနျဖင့္ ေပးအပ္ခဲ့သည္။

ဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္အဆင္သင့္ရွိေသာ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားစတင္၊ ေက်းလက္ေဒသမ်ားအား အာရံုုစူးစိုုက္ေနေၾကာင္းသိရသည္။

MYTEL မွ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈလုုပ္ငန္းမ်ားကိုု ၂၀၁၈ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၅ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ေနျပည္ေတာ္၊ ပဲခူးတိုင္း အေ႐ွ႕ပိုင္းႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တိုု့တြင္ စတင္ဝန္ေဆာင္မႈေပးခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသ ၁၅ခုတြင္ ကြန္ယက္ခ်ဲ႕ထြင္မည့္ အစီအစဥ္အား အဆိုပါ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသမ်ားရွိ ကြန္ယက္မ်ား အဆင္သင့္အသံုးျပဳႏိုင္ခ်ိန္ လာမည့္လတြင္ အၿပီးသတ္အေကာင္ထည္ေဖာ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

“ကြ်န္ေတာ့္တိုု႔အေနနဲ႔ MYTELရဲ႕ ဝန္ေဆာင္မႈကိုု ေစာင့္စားေနတဲ့ သံုုးစြဲသူေတြရဲ႕ လက္ထဲ အေရာက္သယ္ေဆာင္လာ ေပးရတာ အရမ္းကိုုဝမ္းသာမိပါတယ္။” ဟုု MYTEL မွ Chief External Relations Officer ဦးေဇာ္မင္းဦး မွေျပာသည္။ “ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ ဝန္ေဆာင္မႈရဲ႕ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုုကေတာ့ ေဝးလံတဲ့ေက်းလက္ေဒသေတြရယ္၊ ရန္ကုုန္နဲ႕ မႏၱေလးလိုုၿမိဳ႕ႀကီးေတြနဲ့ အလွမ္းေဝးတဲ့ ေနရာေဒသေတြမွာ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုုင္ဖိုု႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာေတြ၊ 4G ကြန္ယက္ နဲ႔ ျမန္မာႏိုုင္ငံက သံုုးစြဲသူေတြအတြက္ ထားရွိတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တိုု႔ရဲ႕ အားသြန္ခြန္စိုက္မႈေတြေၾကာင့္ အနာဂတ္ကာလရဲ့ဆက္သြယ္ေရးေစ်းကြက္အတြက္ စိတ္လႈပ္ရွားမိပါတယ္။”ဟုု ထပ္မံေျပာၾကားခဲ့သည္။

MYTEL SIM ကဒ္တစ္ကဒ္အား ေငြက်ပ္ ၁၅၀၀ျဖင့္စတင္ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ၿပီး “Welcome Bonus” အေနျဖင့္ MYLIFE အစီအစဥ္ေအာက္တြင္ SIM ကဒ္အားစာရင္းသြင္းၿပီး ရက္ ၆၀အတြင္း ၇၅၀ MB + ၁၀၀ မိနစ္ on-net (MYTEL လိုုင္းအခ်င္းခ်င္း) ဖုုန္းေခၚဆိုုရန္ အသံုုးျပဳႏိုုင္မည္ျဖစ္သည္။ သံုုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း မတ္လ ၁၅ရက္ ေန့မွစ၍ ဖုုန္းေဘျဖည့္သြင္းတိုုင္း top-up bonus ၅၀% ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ Top-up bonus မ်ားသည္လည္း ရရွိသည့္လအတြင္းအကုုန္သံုးစြဲ၍မကုုန္ပါက ေနာက္လမ်ားတြင္ဆက္လက္၍ အသံုုးျပဳႏိုုင္မည္ျဖစ္သည္။ MYTEL ၏အေျခခံ ေခၚဆိုုခႏႈန္းထားသည္ on-net (MYTEL လိုုင္းအခ်င္းခ်င္း) ၁မိနစ္လ်င္ ၁၀က်ပ္၊ off-net (MYTEL ႏွင့္အျခားဆက္သြယ္ေရးလိုုင္းမ်ား) ၁မိနစ္လ်င္ ၂၃က်ပ္ႏွင့္ SMS စာတိုုဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ on-net (သိုု႔) off-net အတြက္ ၁ေဆာင္လ်င္ ၁၀က်ပ္ႏႈန္းသာ က်သင့္မည္ျဖစ္သည္။

MYTEL အား ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၁ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပခဲ့သည့္ “First Call” ပြဲ ႏွင့္အတူ စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။

MYTEL က အစိုးရဆီကေန ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ လိုင္စင္ကို ရရွိခ့ဲၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စတုတၳတရားဝင္ ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီအျဖစ္ ဝင္ေရာက္လာတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ဝင္ေရာက္လာျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆက္သြယ္ေရးက႑ဖြဲ႔စည္းပုံ၊ Viettel ရဲ႕ ကြ်မ္းက်င္မႈေတြကို ေပါင္းစပ္ၿပီး ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးအတြက္ ပထမဦးဆံုး 4G ကြန္ယက္ကို ယူေဆာင္လာေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။
မိခင္ကုမၸဏီမ်ား စုေပါင္းၿပီး အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားမွာ public-private လက္တြဲပူးေပါင္းမႈနဲ႔ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိၿပီးေတာ့ သံုးစြဲသူေတြကို ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ ခ်ိတ္ဆက္မႈ၊ ျမန္ဆန္တဲ့ ကြန္ယက္ေတြ ေပးစြမ္းလိုတဲ့အတြက္ MYTEL က ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေရာက္ရွိလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။

MYTEL ကုုမၺဏီသည္၂၀၁၆ခုုတြင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ ေနာက္ဆံုုးေပၚ ဝင္ေရာက္လာသည့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္သည့္ ကုမၼဏီျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာ ၁၁ ခု ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ေ႐ွ့ေျပးေစ်းကြက္မ်ားတြင္ ဆယ္စုုႏွစ္တစ္စုုေက်ာ္ေက်ာ္တိုုင္ အေတြ႕အႀကံဳရွိသည့္ Vietnam ႏိုင္ငံ Viettel ကုုမၺဏီႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ MYTEL သည္ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းခြဲ ၁၈ခုုမွ တဆင့္ ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ တစ္ခုုတည္းေသာ ႏွင့္ ပထမဦးဆံုုးေသာ ႏုုိင္ငံတဝွမ္း 4G ကြန္ယက္ဝန္ေဆာင္မႈေပးကာ သံုုစြဲသူမ်ားအား ၄င္းတို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ာအားျဖည့္ဆည္းႏိုုင္ရံုု သာမက အနယ္နယ္အရပ္ရပ္ရွိ မိသားစုႏွင့္ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားအား အလြယ္တကူဆက္သြယ္ႏိုုင္မည္ျဖစ္သည္။