ေစ်းကြက္သုေတသနကုမၸဏီျဖစ္သည့္ International Data Corporation (IDC) ကေနာက္ဆံုးထုတ္ျပန္ထားေသာအစီရင္ခံစာအရ OPPO အေနျဖင့္ ၂၀၁ရ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသေစ်းကြက္အတြက္ ႏွစ္အလုိက္စမတ္ဖုန္းတင္ပို႔မႈတြင္ ကိန္းဂဏန္း၂ခုပမာဏရွိေသာ ၂၉ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္တိုးတက္မႈရရွိခဲ့ၿပီး အဆင္-့၂ေနရာ ရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ IDC အဖြဲ႕အစည္းက ေကာက္ယူခဲ့ေသာ “Quarterly Mobile Phone Tracker” စစ္တမ္းက အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွား၊ ျမန္မာ၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ထိုင္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံတို႔အပါအဝင္ SEA ေစ်းကြက္မွႏုိင္ငံမ်ားပါဝင္ခဲ့သည္။

၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္တြင္ ပထမဆံုးႏုိင္ငံတကာေစ်းကြက္အျဖစ္ ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္ ေစ်းကြက္စတင္ထူေထာင္ခဲ့ၿပီးကတည္းက OPPO အေနျဖင့္ ေဒသခံသံုးစြဲသူမ်ားႏွစ္သက္သေဘာက်ေစမည့္ ထုတ္ကုန္မ်ားတင္ပို႔ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာေဒသတြင္းတြင္ ျမန္ဆန္သည့္တိုးတက္မႈမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရယူထားႏုိင္ခဲ့သည္။ OPPO ကုမၸဏီ၏ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ႏွင့္ကိုက္ညီေစမည့္အစီအမံမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လွပၿပီးေခတ္မီဆန္းသစ္သည့္ဒီဇိုင္ပံုစံမ်ားႏွင့္ေပါင္းစပ္ကာ ထူးျခားဆန္းသစ္သည့္နည္းပညာမ်ားကိုဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္ လူငယ္သံုးစြဲသူမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္ကို အတြင္းက်က်နားလည္ေစရန္အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။

လူငယ္ပရိတ္သတ္မ်ားအၾကားတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လူႀကိဳက္မ်ားသက္ေသျပလာႏုိင္ခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ Selfie Expert ဟုေခၚဆိုသည့္ Selfie ဘုရင္ F series ထုတ္ကုန္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ လက္ရွိထုတ္လုပ္ေပးထားသည့္ OPPO F5 series ထုတ္ကုန္မ်ားမွာ မိုဘိုင္းဖုန္းေလာကတြင္ ပထမဆံုးအျဖစ္ ထူးျခားဆန္းသစ္ေသာ A.I Beauty Recognition Technology နည္းပညာကိုစတင္အသံုးျပဳခဲ့သည့္ထုတ္ကုန္မ်ားျဖစ္ၿပီး အဆိုပါနည္းပညာမွာ ႐ိုက္ယူလုိက္သည့္ Selfie ဓာတ္ပံုတြင္ သက္ဆိုင္ရာသံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ အလွအပဖန္တီးမႈမ်ားကို စိတ္တိုင္းက်လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေစရန္ တီထြင္ဆန္းသစ္ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ အျခားေသာ ပထမဆံုးအျဖစ္တီထြင္ဖန္တီးမႈမ်ားတြင္ အဆင့္ျမင့္ Full Screen FHD+ display ႏွင့္ အဆင္ေျပလြယ္ကူေစမည့္ Facial Unlock နည္းပညာတို႔လည္းပါဝင္ထားသည္။ ေရွ႕ဆက္ဖန္တီးထုတ္လုပ္သြားမည့္ထုတ္ကုန္သစ္မ်ားတြင္ ေခတ္မီဆန္းသစ္သည့္ထိေတြ႕သံုးစြဲမႈအေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို ဆက္လက္ရယူေပးသြားမည္ျဖစ္သလို သက္ဆိုင္ရာေဒသတြင္းရွိ လူငယ္စမတ္ဖုန္းသံုးစြဲသူမ်ားအၾကားတြင္ ကုမၸဏီ၏ဦးေဆာင္ရပ္တည္မႈကိုလည္း အားေကာင္းခိုင္မာေစရန္ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ေရွ႕ဆက္ေရာက္ရွိလာမည့္ ပိုမိုေခတ္မီဆန္းျပားသည့္မိုဘုိင္းနည္းပညာႏွင့္ 5G ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္မႈ ေခတ္ကာလအတြက္လည္း OPPO အေနျဖင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္ ေရွ႕လာမည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း အံ့အားစိတ္လႈပ္ရွားစရာေကာင္းေစမည့္ ေရွ႕ေျပးထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္အတူ အေကာင္းဆံုးႀကိဳးပမ္းအားထုတ္သြားရန္လည္း စီစဥ္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။