ကမာၻ႔ပထမဦးဆုံး 1TB (1024GB) MicroSD Card ကို မိတ္ဆက္လိုက္တဲ့ SanDisk

2019-02-26T11:48:03+06:30February 26th, 2019|Gadgets, Mobile Phones, News, Technology, Tips & Stories|