ထူးျခားတဲ့ 21:9 မ်က္ႏွာျပင္အခ်ိဳးအစားနဲ႕ XZ4 ရဲ႕ Home Screen ေပါက္ၾကား

2019-01-24T13:27:09+06:30January 24th, 2019|Sony, Tips & Stories, Uncategorized|