တယ္လီေနာစတားမ်ား ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္၏ အထူးဝန္ေဆာင္မႈ မ်ား ရယူႏိုင္

2019-01-14T17:05:07+06:30January 14th, 2019|Mobile Phones, News, Telenor|