အခြန္ အရပ္ရပ္အျဖစ္ က်ပ္ေငြ ၃၈၅ ဘီလီယံေက်ာ္ကို ထမ္းေဆာင္ထားၿပီး ျဖစ္

ဧၿပီလ ၂၅ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ရန္ကုန္ – ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရအဖြဲ႕ကၾကီးမႈးၿပီး ၂၀၁၆-၂၀၁၇ စည္းၾကပ္ႏွစ္ အတြက္ ၀င္ေငြခြန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ အမ်ားဆံုးထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား မွတ္တမ္းတင္ ဂုဏ္ျပဳလႊာ ခ်ီးျမင့္ ေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားကို ယေန႕ က်င္းပခဲ့ၿပီး တိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရအဖြဲ႕က ေပးအပ္ေသာ ဂုဏ္ျပဳလႊာကို တယ္လီေနာမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္လက္ခံရယူခဲ့သည္။ ယင္းဂုဏ္ျပဳလႊာကို ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသၾကီး လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ဦးတင္ေမာင္ထြန္း က ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး တယ္လီေနာ အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ Lars Erik Tellmann က လက္ခံရယူခဲ့သည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံ အပါအ၀င္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ဆဲ ႏိုင္ငံေတြအတြက္ အခြန္ကေန ၀င္ေငြရရွိမႈဟာ ႏိုင္ငံအတြက္ အလြန္အေရးပါ ပါတယ္။ တာ၀န္သိ ျမန္မာကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္တာနဲ႕အညီ တယ္လီေနာအေနနဲ႕ အခုလို သိသာ ထင္ရွားတဲ့ အခြန္ ပမာဏ ေပးေဆာင္ၿပီး ႏိုင္ငံနဲ႕ ႏိုင္ငံသူ/သားေတြ ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ တစ္ေထာင့္တစ္က႑ကေန အက်ိဳးျပဳ ႏိုင္တဲ့အတြက္ ၀မ္းေျမာက္မိပါတယ္”ဟု Lars Erik Tellmann က ေျပာၾကားသည္။

ဇန္န၀ါရီအတြင္းက ထုတ္ျပန္ခဲ့့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏ တစ္ႏွစ္တာ အတြင္း အခြန္ေပးေဆာင္မႈ အမ်ားဆံုး ကုမၸဏီမ်ား စာရင္းအရ တယ္လီေနာ ျမန္မာသည္ ဝင္ေငြခြန္ အျဖစ္ က်ပ္ေငြ ၂၄ ဘီလီယံေက်ာ္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ဝင္ေငြခြန္ ေပးေဆာင္မႈ အမ်ားဆံုး ႏိုင္ငံတကာ ကုမၸဏီမ်ား စာရင္းတြင္ နံပါတ္ ၅ ေနရာ၌ ရပ္တည္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ျပည္တြင္း အခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အဆိုပါ စာရင္း ဇယားမ်ား အရ တယ္လီေနာသည္ ထိပ္တန္း အခြန္ေပးေဆာင္မႈ စာရင္းတြင္ ပါဝင္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီျဖစ္ၿပီး အျခားေသာ ေကာ္ပရိတ္ ဝင္ေငြခြန္ ေပးေဆာင္မႈ အမ်ားဆံုး ႏိုင္ငံတကာ ကုမၸဏီ ၄ ခုမွာ ေရနံႏွင့္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႔က႑ႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ က႑တို႔မွ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းစတင္ လုပ္ေဆာင္ သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ယခုအခ်ိန္အထိ ကာလအတြင္း တယ္လီေနာသည္ ဝင္ေငြခြန္ အျဖစ္ က်ပ္ေငြ ၂၂၀ ဘီလီယံ ေက်ာ္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ခြန္အျဖစ္ က်ပ္ေငြ ၆၅ ဘီလီယံေက်ာ္ အသီးသီး ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီ အေနျဖင့္ ယင္းကာလ အတြင္း အခြန္ အရပ္ရပ္အျဖစ္ က်ပ္ေငြ ၃၈၅ ဘီလီယံေက်ာ္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

တယ္လီေနာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းစတင္ လုပ္ေဆာင္သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းအားလံုးတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အျပည့္အဝ ရွိေရးႏွင့္  ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈက႑အတြင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရး တို႕အတြက္ အစဥ္တစ္စိုက္ အေလးထား လုပ္ေဆာင္ေန လ်က္ ရွိသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ တယ္လီေနာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ေပးအပ္ေသာ အခြန္ ထမ္းေဆာင္မႈမ်ားကို ပြင့္လင္းစြာ အစီရင္ခံသည့္ ပထမဆံုး ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီအျဖစ္ ရပ္တည္ေနၿပီး ဆက္သြယ္ေရးက႑ အပါအဝင္ အျခားေသာ လုပ္ငန္းက႑ အသီးသီးသည္လည္း ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ပိုမိုရွိလာၾကမည္ဟု တယ္လီေနာက ေမွ်ာ္လင့္ ယံုၾကည္ထားပါသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တယ္လီေနာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ဘီလီယံေက်ာ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားၿပီး ျဖစ္သည့္အျပင္ လာမည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ကြန္ရက္ပိုမို က်ယ္ျပန္႔လာေစရန္ႏွင့္ ကြန္ရက္ အရည္အေသြး ပိုမိုေကာင္းမြန္ လာေစရန္အတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။