ဒီဇိုင္း အျပင္အဆင္ အသစ္၊ နံပါတ္ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိပဲ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုႏိုင္မႈ (Hidden-Number Chats) ႏွင့္ အုပ္စုဖြဲ႕ ဖုန္းေခၚဆိုႏိုင္မႈ (Group Calls) မ်ားပါဝင္သည့္ Viber 10 ဗားရွင္းအသစ္အား မိတ္ဆက္

2019-02-06T15:27:36+06:30February 6th, 2019|Mobile Phones, News, Tips & Stories|

သင့္ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ Message မ်ားႏွင့္ပတ္သတ္သည့္ အဆိုးဆုံး အခ်က္ ၄ခ်က္။ သင့္ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ Message မ်ားက အမွန္တကယ္ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရပါသလား။ အမွန္တြင္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် နည္းသည္။

2018-08-16T11:00:32+06:30August 16th, 2018|News|

error: Alert: Copyright © 2019. MyTech Myanmar