ကန္ေဒၚလာ ၃၄၉ သာ က်သင့္မယ့္ RTX 2060 GPU ကို Nvidia ထုတ္ျပ

2019-01-08T12:20:22+06:30January 8th, 2019|Computers, Gaming, News, Nvidia, Technology|