Kirin 980 နဲ႔ Huawei AI Cube တို႔ရဲ႕ ေခတ္ေရွ႕ေျပးဒီဇိုင္း နဲ႔ အဆင့္ျမင့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ consumer tech မီဒီယာမ်ားရဲ႕ အထူးဂ႐ုျပဳမႈအား ရရွိခဲ့

ရန္ကုန္ ၊ ျမန္မာ – စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္ – IFA 2018 ရွိ Huawei မွ သူတို႔ရဲ႕ Kirin 980 ၊ Huawei AI Cube ၊ Locator နဲ႔ Huawei P20 အေရာင္သစ္မ်ားျဖင့္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ မီဒီယာမ်ားရဲ႕အထူးဂ႐ုျပဳမႈအား ရရွိခဲ့ပါတယ္။ Kirin 980 chipset ရဲ႕ ေကာင္းမြန္သည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္နဲ႔ ထိေရာက္သည့္ စြမ္းအင္တို႔အား ေပါင္းစည္းၿပီး ကမာၻ႔ပထမဆုံးဟူေသာ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားအား တီထြင္ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈေၾကာင့္ ထိပ္တန္းဆု ၇ ခုအား ရရွိခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ Huawei AI Cube ရဲ႕ AI အားျဖည့္ထားတဲ့ speaker နဲ႔ 4G Router မ်ားက မ်ားစြာေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားလုပ္ေဆာင္ႏိုင္တာေၾကာင့္ အသိအမွတ္ျပဳမႈအား ရရွိခဲ့ပါတယ္။ Huawei မွ ဆုေပါင္း ၁၃ ခု ရရွိခဲ့ၿပီး သုံးစြဲသူမ်ားအား အသိဉာဏ္ျမင့္မားေသာ ၊ အင္အားႀကီးမားေသာ၊ ထိေရာက္မႈရွိေသာ high-end consumer device မ်ားကို ထုတ္လုပ္ကာ ခ်ိတ္ဆက္မႈအရွိဆုံးေသာ လူေနမႈဘဝ ကို ေပးစြမ္းသြားမည္ဟူေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ထင္ဟပ္ျပသလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါဆုေတြကေတာ့ Huawei မွ ရရွိခဲ့တဲ့ ဆုတံဆိပ္မ်ားျဖစ္သည္။

Android Authority မွ Kirin 980 အား “Best of IFA 2018” ဆုအား ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ပါတယ္။အဆိုပါ High-End Chipset အသစ္ဟာ အံ့ၾသသင့္ဖြယ္ေကာင္းတယ့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္နဲ႔ စြမ္းအင္ထိေရာက္မႈတို႔ေၾကာင့္ ခ်ီးက်ဴးေျပာဆိုမႈမ်ားကို ရရွိခဲ့ပါတယ္။ Android Authority က လစဥ္ဖတ္ရႈသူဦးေရ သန္း ၅၀ ေက်ာ္ ရွိတယ့္ global publication တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ကမာၻ႔လူသုံးအမ်ားဆုံး operation system တစ္ခုျဖစ္တယ့္ Android နဲ႔ ပတ္သက္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ေဝမွ်ေပးလွ်က္ရွိပါတယ္။

Digital Trends မွ Kirin 980 အား “Editor’s Choice” နဲ႔ “Best of IFA 2018” ဟူ၍ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါ chipset ဟာ အံ့ၾသသင့္ဖြယ္ေကာင္းေသာ Kirin 970 ႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ သိသာထင္ရွားသည့္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာမႈ ႏွင့္အတူ လြန္စြာျမန္ဆန္ေသာ အခ်က္ေၾကာင့္ အသိအမွတ္ျပဳမႈမ်ားစြာကိုရရွိခဲ့ပါတယ္။ Digital Trends ဟာ နည္းပညာသတင္း နဲ႔ပတ္သတ္တဲ့ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားအား ေဝမွ်ေပးေနသည့္ လစဥ္ ဖတ္ရႈသူေပါင္း ၂၅ မီလီယံ ေက်ာ္ရွိေသာ အဆင့္ျမင့္ သတင္းအရင္းအျမစ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

Expert Reviews က Kirin 980 အား “Best of IFA 2018” ဆု ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ၿပီး 7nm ဖန္တီးသည့္လုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားသည့္ ကမာၻ႔ပထမဆုံး Full SoC ျဖစ္သည့္အျပင္ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ကူးျခင္း ႏွင့္ ဗီဒီယို႐ိုက္ကူးျခင္း တို႔၌ သိသာသည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို သယ္ေဆာင္လာႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ Expert Reviews ဟာ လႊမ္းမိုးမႈရွိၿပီး အမွီအခိုကင္းမဲ့သည့္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ သုံးသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည့္ သတင္းအရင္းအျမစ္ျဖစ္ၿပီး သုံးစြဲသူမ်ားအား မွန္ကန္သင့္ေတာ္သည့္ ထုတ္ကုန္မ်ား ေ႐ြးခ်ယ္ဝယ္ယူႏိုင္ရန္ ကူညီေပးလွ်က္ရွိပါတယ္။ Expert Reviews မွာ လစဥ္ၾကည့္ရႈသူေပါင္း ၇ မီလီယံရွိသည္။

T3 က Kirin 980 အား “Innovation Award” အားေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။ သိသာတိုးတက္လာေသာ processing power ႏွင့္ efficiency ေၾကာင့္ ပိုမိုျမန္ဆန္တဲ့ ဖုန္း ၊ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ ဘက္ထၳရီသက္တမ္း ႏွင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ သုံးစြဲသူအေတြ႕အႀကဳံမ်ားေပးအပ္လာႏိုင္ခဲ့သည္ ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့ပါတယ္။ T3 ဟာ ေနာက္ဆုံးေပၚ gadget ႏွင့္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ သတင္းမ်ား၊ သုံးသပ္ခ်က္မ်ား ၊ ဝယ္ယူသူမ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားအား ေဖာ္ျပေလ့ရွိၿပီး စမတ္ဖုန္း ၊ လက္ပ္ေတာ့ ၊ audio ၊ ဂိမ္း ၊ က်န္းမာေရး ႏွင့္ အျခားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအေၾကာင္းအား ေဝမွ်ေပးေနပါတယ္။

TechRadar က Huawei AI Cube အား “Best Smart Speaker” ဆုအား ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါ ဆုမွာ၎တို႔ရဲ႕ “ေမးခြန္းမ်ား ျပန္လည္ေျဖဆိုႏိုင္စြမ္း ၊ smart home device မ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္း ၊ သီခ်င္းဖြင့္လွစ္ႏိုင္စြမ္း ႏွင့္ အျခားေသာ ကြၽမ္းက်င္မႈေပါင္း ၅၀,၀၀၀ ေက်ာ္အား အသုံးျပဳႏိုင္ခြင့္” တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ Tech Radar ဟာ နည္းပညာ ႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ သတင္းအေၾကာင္းအရာမ်ားအား ေဝမွ်ေပးေနတယ့္ online သတင္းအရစ္အျမစ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး တစ္လလွ်င္ ၾကည့္ရႈသူေပါင္း ၄၇.၃ မီလီယံ ေက်ာ္ရွိပါတယ္။

Android Headlines က Kirin 980 အား “Best of IFA 2018” ဆုအား ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါဆုမွာ အ႐ြယ္အစားေသးငယ္ေသာ chipset တစ္ခုထဲမွ မ်ားစြာေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအား သယ္ေဆာင္လာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ်မ္းအင္အရင္းအျမစ္မ်ားစြာကို မကုန္ဆုံးေစဘဲ မ်ားစြာေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္လည္း ခ်ီးမႊန္းေျပာဆိုမႈမ်ားကို ရရွိခဲ့ပါတယ္။ Android Headlines ဟာ global website တစ္ခုျဖစ္ၿပီး android ႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ သတင္းမ်ား၊ နည္းပညာႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ ်ဳးသပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေခါင္းစဥ္မ်ားအား ေဝမွ်လွ်က္ရွိပါတယ္။ Android Headlines မွာ ၾကည့္ရႈသူဦးေရေပါင္း ၃.၈၃ မီလီယံ ရွိပါတယ္။

Gear Diary က Huawei AI Cube အား “Best of IFA 2018” ဆုအား ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ၎၏ လြန္စြာေကာင္းမြန္သည့္အသံ ၊ aluminum diaphragm ႏွင့္ 400ml sound cavity တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ Gear Diary မွ အဆိုပါ AI Cube မွ မ်ားစြာေသာ ခ်ိတ္ဆက္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ႏွင့္ ေကာင္းမြန္သည့္ အသံအရည္အေသြးအားလည္း ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ Gear Diary ဟာ US အေျချပဳ website တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၎၏ ဖတ္ရႈသူမ်ားအား နည္းပညာႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား နားလည္ရလြယ္ကူသည့္ ရွင္းျပခ်က္မ်ားျဖင့္ ေဝမွ်ေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ Gear Diary မွာ လစဥ္ ဖတ္ရႈသူဦးေရေပါင္း 149,840 ရွိသည္။

GadgetMatch မွ Huawei Locator အား “Best of IFA 2018” အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ၎၏ ၾကာရွည္စြာ အသုံးခံမႈ ႏွင့္ ကမာၻ႔အဆင့္မွီ အၫႊန္းၿဂိဳလ္တုစနစ္မ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မႈတို႔ေၾကာင့္ ခ်ီးက်ဴးမႈမ်ားရရွိခဲ့ပါတယ္။

GadgetMatch မွ Kirin 980 အား “Best of IFA 2018” ဆုအား ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ၿပီး Huawei မွ Artificial Intelligence ထည့္သြင္းထားသည့္ ထုတ္ကုန္မ်ားအား အေလးေပးေဆာင္႐ြက္ေနေၾကာင္းကို ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး Dual-NPU အေၾကာင္းအားလည္း မီးေမာင္းထိုးျပခဲ့ပါတယ္။

GadgetMatch မွ Huawei P20 Pro leather variant ရဲ႕ “simplicity and texture ေၾကာင့္“Best of IFA 2018” အျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး မည္သည့္အဆင္တန္ဆာႏွင့္မဆို ၾကည့္ေကာင္းမည့္ဒီဇိုင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့ပါတယ္။ GadgetMatch က ဦးေဆာင္ multi-platform media company တစ္ခုျဖစ္ၿပီး နည္းပညာႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ သီတင္းမ်ား ၊ သုံးသပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ဗီဒီယို မ်ားအား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိၿပီး သုံးစြဲသူမ်ားအား မွန္ကန္သည့္ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ကူညီေ႐ြးခ်ယ္ေပးေနသည့္ သတင္းအရစ္အျမစ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ GadgetMatch မွာ လစဥ္ၾကည့္ရႈသူ 309,673 ရွိပါတယ္။

Talk Android က Huawei Ai Cube အား “Best of IFA 2018” စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းခဲ့ၿပီး အေၾကာင္းအရင္းမွာ စမတ္ႏွင့္ အျခားေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္စြမ္း ႏွင့္ လြန္စြာေကာင္းမြန္သည့္ အသံအရည္အေသြးေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။Talk Android သည္ US အေျချပဳ website တစ္ခုျဖစ္ၿပီး Google ႏွင့္ Android platform မ်ား အေၾကာင္းအား ေဝမွ်ေပးေနသည့္ ၾကည့္ရႈသူ 400,000 ေက်ာ္ရွိေသာ သတင္းအရစ္အျမစ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

TechSpot က Kirin 980 အား “Best of IFA 2018” ဆုအား ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ေသးငယ္လွပၿပီး အံ့ၾသသင့္ဖြယ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားစြာ ပါဝင္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ Techspot ဟာ computer ႏွင့္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဝမွ်ေပးလွ်က္ရွိၿပီး နည္းပညာအေၾကာင္း စိတ္အားထက္သန္သူမ်ားမွ ေန႔စဥ္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာေနသည့္ အရင္းအျမစ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ TechSpot မွာ ၾကည့္ရႈသူေပါင္း ၆ မီလီယံ ေက်ာ္ရွိပါတယ္။

 

IFA 2018 မွာ Huawei က European Image and Sound Association (EISA) ဆုအား ရရွိခဲ့ပါတယ္။ Huawei P20 Pro မွ “EISA Best Smartphone 2018-2019” အျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရၿပီး ၎မွာ Huawei ရဲ႕ ဒီဇိုင္း၊ အရည္အေသြး ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈပိုင္းမ်ားတြင္ အေကာင္းဆုံးေပးစြမ္းလိုေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အား အသိအမွတ္ျပဳမႈ ႏွင့္ စတိုင္က်ၿပီး အင္အားႀကီးမားသည့္ ထုတ္ကုန္မ်ားအား အစဥ္တစ္စိုက္ ဖန္တီးေနမႈတို႔ေၾကာင္ျဖစ္ပါတယ္။