(ေနျပည္ေတာ္၊ ျမန္မာ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ရက္) “အနာဂတ္ဒီဂ်စ္တယ္ကမာၻႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးမည့္ 5G နည္းပညာ” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ျမန္မာ5Gေဆြးေႏြးပြဲ ၂၀၁၈ ကို Huawei ႏွင့္ ျမန္မာဆက္သြယ္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္းကာ ေနျပည္ေတာ္ရွိ Hilton ဟိုတယ္တြင္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ား တက္ေရာက္လာၾကသည့္ အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲတြင္ သတင္းအခ်က္ အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာနယ္ပယ္မွ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ Huaweiတို႔က 5G နည္းပညာ၊ 5G နည္းပညာ တိုးတက္လာမႈမ်ား ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ သက္ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ အခ်က္မ်ားကို အဆိုပါနည္းပညာ အသုံးျပဳပုံမ်ားႏွင့္တကြ ျပသခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါပြဲသို႔ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ျဖစ္သူ ဦးခ်စ္ေဝ၊ ITU မွ အာဆီယံေဒသဆိုင္ ရာအႀကီးအကဲ Dr Ismail Shah၊ Huawei Global Carrier စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစု၏ ဒုဥကၠဌျဖစ္သူ Mr. Zhou Jianjun၊ ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန၏ ၫႊန္ၾကားေရးမႈးခ်ဳပ္ ဦးစိုးသိန္းအပါအဝင္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံ တကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ မိတ္ဖက္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ မီဒီယာမွ ဂုဏ္သေရရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ ၾကသည္။

ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ျဖစ္သူ ဦးခ်စ္ေဝက အဖြင့္အမွာ စကားေျပာၾကား ကာဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည့္ အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ 4G/5G တို႔၏ အနာဂတ္ ေဈးကြက္အေျခအေနမ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္၊ 4G/4.5G နည္းပညာ မွတဆင့္ 5G နည္းပညာကို ေအာင္ျမင္စြာ အစားထိုး လဲလွယ္ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ထားသည့္ Myanmar National Broadband White Paper 2019 ႏွင့္ အသစ္ျပင္ဆင္ထားေသာ spectrum roadmap 2019၊ ဒီဂ်စ္တယ္ ျမန္မာႏိုင္ငံျဖစ္လာ ေစေရးအတြက္တြန္းအားေပးရန္ ႏွင့္ ျဖန႔္က်က္မႈလမ္းေၾကာင္း၊ အေျခခံ အေဆာက္အအုံ၊ စက္ပစၥည္း၊ ဖိုက္ဘာ ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၊ အိမ္ေထာင္စုမ်ားႏွင့္ နယ္ပယ္က႑မ်ားစြာအတြက္ ဘေရာ့ဘန္း ပံ့ပိုးမႈ မူဝါဒမ်ား ပါဝင္သည့္ ျမန္မာ 5G ေဂဟစနစ္တည္ေဆာက္ ေရးအတြက္ လိုအပ္သည္မ်ားကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရန္တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ APT700MHz၊ TDD 2.6GHz၊ 2.3GHz ႏွင့္ C band 3.5GHz တို႔ကို 4G ႏွင့္ လာမည့္ ၂ ႏွစ္အတြင္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေတာ့မည့္ 5G ကြန္ရက္အတြက္ အဓိကက်သည့္ ႀကိမ္ႏႈန္းမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ ေဆာင္႐ြက္ေနသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးအသြင္ေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည့္အျပင္ ႏိုင္ငံတြင္းလုပ္ေဆာင္ ခ်က္မ်ားအတြက္ 5G မွ ေဆာင္ယူလာေပးမည့္ သိသာထင္ရွားသည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ျပသသည့္အေနျဖင့္ mobile broadband တြင္သာမက fixed wireless access ႏွင့္ Internet of Things တို႔တြင္ အသုံးျပဳႏိုင္မည့္ 5G နည္းပညာအသုံးခ်မႈမ်ားကို ေဆြးေႏြးသြားၾကမည္ ျဖစ္သည္။

5G နည္းပညာသည္ 4G နည္းပညာ၏ သဘာဝအတိုင္းတိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္စဥ္တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး 5G နည္းပညာကို အသုံးျပဳျခင္းျခင့္ အခ်ိန္တိုအတြင္း ေဒတာအေျမာက္အမ်ား ရယူအသုံးျပဳႏိုင္မႈ၊ မ်ားစြာယုံၾကည္စိတ္ခ်ရျခင္း၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ျခင္း၊ စြမ္းအင္ အသုံးျပဳမႈသက္သာျခင္း၊ ကုန္က် စရိတ္နည္းပါးျခင္း၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ ပိုမိုျမင့္မားျခင္း ႏွင့္ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္စက္ပစၥည္းမ်ားပိုမို မ်ားျပားစြာ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ျခင္း အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရး က႑ကို ယခုထက္ပိုမိုဖြ႕ံ့ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစေရး အတြက္ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္လာႏိုင္ေစ မည္လည္းျဖစ္သည္။ ကြန္ရက္ျမန္ႏႈန္း၊ အသုံးျပဳသူမ်ား၏ အေတြ႕အႀကဳံမ်ား ႏွင့္ ကြန္ရက္လုံၿခဳံေရးတို႔ကို ထည့္သြင္းမစဥ္းစားလ်င္ပင္ 5G ရရွိအသုံးျပဳ လာႏိုင္မႈေၾကာင့္ ရရွိလာႏိုင္မည့္ ပိုမိုႀကီးမားသည့္ အနာဂတ္ပန္းတိုင္လမ္းေၾကာင္းမ်ားအတြက္ 4G နည္းပညာတြင္ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈမ်ားျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအား ဒီဂ်စ္တယ္စနစ္ျဖင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္လာေစေရးဟူေသာ အစိုးရအဖြဲ႕၏ ရည္မွန္းခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္လည္း နည္းပညာသည္ မရွိမျဖစ္ပါဝင္ေနသည္။ အဆိုပါရည္မွန္းခ်က္သည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ဆက္ႏြယ္ေနေသာ အေရးပါသည့္အေၾကာင္းအရာ (၃) ခုအေပၚ အေျခခံထားသည္။ ၎အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ (၁) ႏိုင္ငံတြင္း ဘေရာ့ဘန္း အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား ေဆာက္လုပ္ေနစဥ္အတြင္း ေနာင္လာမည့္ ၅ ႏွစ္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည့္ ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားမႈအခ်ိဳ႕ႏွင့္ မူဝါဒတိုင္းတာခ်က္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားကို နည္းပညာႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပး ျခင္း၊ (၂) နယ္ပယ္က႑မ်ားစြာ၏ ဒီဂ်စ္တယ္အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ားျဖင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို အေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံသားအားလုံးက ျမန္ႏႈန္းျမင့္အင္တာနက္ကို အသုံးျပဳႏိုင္ ေစရန္ ကူညီေပးမည့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား တည္ေဆာက္ေနျခင္း (၃) e-Government လုပ္ငန္းမ်ားကို အကူအညီျဖစ္ေစရန္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာ မ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ ေပးအပ္ႏိုင္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈကို ပိုမိုထိ ေရာက္အက်ိဳးရွိေစမည္လည္း ျဖစ္သည္။

ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၏ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႈးျဖစ္သူ ဦးမ်ိဳးေဆြက “ပထမဆုံးေနနဲ႔ ေျပာခ်င္တာကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အသစ္ျပင္ဆင္ထားတဲ့ sprectrum roadmap ကို ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီး ဌာန က စစ္ေဆးၾကည့္ရႈၿပီးရင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ရဲ႕ ပထမသုံးလပတ္မွာ တရားဝင္ထုတ္ျပန္မွာပါ။ ဒီေန႔ပြဲတက္ ေရာက္လာတဲ့ သူေတြရဲ႕ အႀကံေပးခ်က္ေတြ၊ ထင္ျမင္ခ်က္ေတြကိုလည္း ေလးေလးနက္နက္ထည့္သြင္းစဥ္း စားေပးသြားမွာပါ။ ဒုတိယ အခ်က္အေနနဲ႔ Myanmar National Broadband Whitepaper 2019 ကိုလည္း မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕အကူအညီနဲ႔ ထုတ္ျပန္ဦးမွာပါ။ 4G နဲ႔ 5G အေျခခံထားတဲ့ fixed wireless access တို႔ရဲ႕ စုေပါင္းစြမ္းရည္က ႏိုင္ငံတြင္း broadband ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမွာ အဓိကက်တဲ့ ေနရာကေန တြန္းအားေပးလိမ့္မယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ယုံၾကည္ပါတယ္” ဟု ယခုက်င္းပသည့္ပြဲ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားကို ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မ်ိဳးဆက္သစ္ 5G ကြန္ရက္အား ကမာၻအႏွံ႔အျပားရွိ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ နည္းပညာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလုံးက အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကျခင္းေၾကာင့္ 5G နည္းပညာျဖန႔္က်က္မႈတြင္ အဆင္မေျပမႈမ်ား ရွိေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အဆိုပါအခက္အခဲမ်ားသည္ ကမာၻေနရာႏွံ႔အျပားသို႔ 5G မေရာက္မီ အဆင့္ျမင့္ ေဈးကြက္မ်ားတြင္ 5G နည္းပညာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အရွိန္အဟုန္ျမင့္လာသည္ႏွင့္အမွ် ေျဖရွင္းၿပီးျဖစ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ မ်ိဳးဆက္သစ္ႀကိဳးမဲ့ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ၏ အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ တစ္စကၠန႔္လွ်င္ ၁၀၀ မီဂါဘိုက္အထိ ရရွိႏိုင္ေသာ ျမန္ႏႈန္းျမင့္အင္တာနက္၊ fixed wireless access၊ မွတ္ဉာဏ္တုနည္းပညာ (AI)၊ virtual reality (VR)၊ Internet of Things (IoT)၊ smart cities ႏွင့္ အျခားေသာနည္းပညာမ်ား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မႈမ်ားသည္ လူမႈဝန္းက်င္ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္မႈ မ်ားအေပၚတြင္ ေကာင္းေသာ အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈ ရွိႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္သည္။

Huawei Global Carrier စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစု ၏ ဒုတိယဥကၠဌျဖစ္သူ Mr. Zhou Jianjun က “Myanmar 5G Forum 2018 ပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရတာကို Huawei က တကယ္ပဲ ဝမ္းေျမာက္ ဂုဏ္ယူမိပါတယ္။ ဒီေဆြးေႏြးပြဲကေနတစ္ဆင့္ 5G နည္းပညာရဲ႕အေရးပါ တဲ့က႑ေတြ၊ 4G ကို ေခတ္နဲ႔အညီ မဟာဗ်ဴဟာက်က် ျဖန႔္က်က္ႏိုင္ျခင္းက ႏိုင္ငံတကာ အိုင္စီတီက႑ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးလမ္းေၾကာင္းကို ဘယ္လိုအားေပးတယ္ဆိုတာေတြနဲ႔ အနာဂတ္ဒီဂ်စ္တယ္ ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ စီးပြား ေရးအတြက္ 5G နည္းပညာက အေျခခံအုတ္ျမစ္ ျဖစ္လာမယ္ဆိုတာ ေတြကို မီးေမာင္းထိုးျပႏိုင္ဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ 4G ကေန 5G ကူးေျပာင္းတဲ့အခ်ိန္မွာ “Air Fiber” WTTX၊ Cloud plus 5G plus Smart Device based Cloud X စတဲ့ ေဈးကြက္တိုးခ်ဲ႕မႈေတြအတြက္ 5G ကို အမွန္တကယ္ လိုအပ္လာပါလိမ့္မယ္။ 5Gနည္းပညာအတြက္ အသင့္ျပင္ဆင္ဖို႔အဓိကက်တဲ့ ပင္မေထာက္တိုင္ႀကီး(၄)ခုျဖစ္တဲ့ ေထာက္ပံ့ေရးမူဝါဒ၊ လုံေလာက္တဲ့spectrum၊ ေနရာရင္းျမစ္အမ်ားအျပား၊ နဲ႔ ဖိုက္ဘာ ဆက္စပ္ကိစၥ ရပ္ေတြအေပၚမွာ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကို တက္တက္ႂကြႂကြေဆာင္႐ြက္ဖို႔ ဒီေဆြးေႏြးပြဲကေန တိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။ ဒါက မူဝါဒသတ္မွတ္ေရး သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း တကၠသိုလ္ေတြ၊ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးဌာနေတြ၊ ဆက္သြယ္ေရးက႑နဲ႔ ပညာေရး ဘက္က အႀကီးတန္းစီမံခန႔္ခြဲမႈအရာရွိေတြကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွာျဖစ္လာမယ့္ 5G အေနအထားကို ထုတ္ေဖာ္ျပသႏိုင္မွာပါ’” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာ 5G ဖိုရမ္ ၂၀၁၈ တြင္ ထိပ္တန္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ITU၊ GSA၊ Huawei၊ Ovum၊ Telco-economics ႏွင့္ Quectel တို႔မွ ေဈးကြက္ဦးေဆာင္ကြၽမ္းက်င္ ေဒတာ၊ သုေတသနႏွင့္ အတိုင္ပင္ခံမ်ားက ဒီဂ်စ္တယ္ဝန္ေဆာင္မႈေထာက္ပံ့သူမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း မ်ားကို အျပန္အလွန္ခ်ိတ္ဆက္ေနသည့္ ဒီဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးနယ္ပယ္အတြင္း ဆက္လက္ရွင္သန္ ႏိုင္ေစေရးကို အဓိကထားကူညီေဆြးေႏြး အႀကံေပးခဲ့ၾကသည္။

5G နည္းပညာႏွင့္ ၎၏ အသုံးျပဳမႈမ်ားအေၾကာင္း ပိုမိုျပည့္စုံစြာသိရွိလိုပါက https://www.huawei.com/en /industry-insights/outlook/mobile-broadband/5g တြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။