[Zawgyi]

ေဖေဖၚဝါရီ လ ၁၄ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ။ ။ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေခတ္မီအဆန္းသစ္ဆုံး ျဖစ္ေသာ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာ Mytel သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာေရး က႑အား ဒစ္ဂ်စ္တယ္အသြင္ကူးေျပာင္းရန္ ႀကိဳးစားေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိေက်ာင္းေပါင္း ၁၀၃ ေက်ာင္းသို႔ အခမဲ့အင္တာနက္မ်ား ေထာက္ပံံံ့ေပးျခင္းအားျဖင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအတြက္ တစ္ဆင့္ပိုမိုနီးစပ္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။

Mytel သည္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေရးအတြက္ အဓိကလိုအပ္ခ်က္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ရန္ အားစိုက္ပံံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိရာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စာသင္ေက်ာင္းေပါင္း ၅၀ မွ ၁၀၀ အထိ အင္တာနက္အခမဲ့ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ရန္ အစီအစဥ္အား ျပည့္မွီေက်ာ္လြန္ကာ ေက်ာင္းေပါင္း ၁၀၃ ေက်ာင္းအထိကို ကူညီပံ့ပိုးေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ Mytel ၏ ဆက္သြယ္ေရးဖြဲ႕စည္းပုံတြင္ပါရွိေသာ 4G ကြန္ရက္ႏွင့္ ေခတ္သစ္နည္းပညာျဖင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ပညာေရး အေျပာင္းအလဲမ်ား ေပၚထြန္းလာၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ပညာေရး အေတြ႕အႀကဳံမ်ားရရွိေစရန္ ရည္႐ြယ္သည္။

Mytel မွ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ အသြင္ေျပာင္းလဲေရး အတြက္ အခမဲ့ အင္တာနက္ႏွင့္ IT ခန္းမ်ားေဆာက္လုပ္ေပးခဲ့ရာ ပဲခူးတိုင္းတြင္ ၉ ေက်ာင္း၊ ဧရာဝတီတိုင္းတြင္ ၁၄ ေက်ာင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ၄ေက်ာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ၉ ေက်ာင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းတြင္ ၁၁ ေက်ာင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ၇ ေက်ာင္း၊ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ၈ ေက်ာင္း၊ ကယားျပည္နယ္တြင္ ၄ ေက်ာင္း၊ မႏၲေလးတိုင္းတြင္ ၆ ေက်ာင္း၊ မေကြးတိုင္းတြင္ ၄ ေက်ာင္း၊ မြန္ျပည္နယ္တြင္ ၆ ေက်ာင္း၊ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၄ ေက်ာင္း၊ စကိုင္းတိုင္းတြင္ ၇ ေက်ာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ၅ ေက်ာင္းႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းတြင္ ၅ ေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္တပ္ဆင္ၿပီးစီးခဲ့သည္။ Mytel မွ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာ 4G ကြန္ရက္ႏွင့္ ဆန္းသစ္ေသာ နည္းပညာမ်ားျဖင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ လူထုအက်ိဳးျပဳေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားကို ျပည္သူမ်ား၏ လိုအင္ႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ မူတည္၍ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ Mytel အေနနဲ႔ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ထဲမွာ လူထုအက်ိဳးျပဳေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာအခမဲ့ အင္တာနက္ႏွင့္ IT ခန္းမ်ားေဆာက္လုပ္ေပးရာမွာ ၁၀၃ ေက်ာင္းၿပီးစီးခဲ့တဲ့အတြက္ ေက်နပ္ဂုဏ္ယူမိပါတယ္။ ကြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာကြန္ရက္နဲ႔ နည္းပညာေတြ ကိုအသုံးျပဳၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားနဲ႔ ဆရာဆရာမမ်ား တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး အသိပညာ ဗဟုသုတမ်ား ေဝငွၿပီး အသိပညာမ်ားတိုးပြားရန္ ရည္႐ြယ္ပါတယ္။ Mytel အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံတိုးတက္ဖို႔အတြက္ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာကေနပါဝင္ခ်င္ပါတယ္။” ဟု Mytel မွ ျပင္ပဆက္ဆံေရး အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္မင္းဦးမွ ေျပာၾကားသည္။

လားရႈိး အထက္တန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီး ေဒၚရိန္ေဆာင္း မွ “ကြၽန္မတို႔ေက်ာင္းကို အခုလို အခမဲ့ အင္တာနက္တပ္ဆင္ေပးတဲ့အတြက္ Mytel ကိုအထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္ရွင္။ အခုဆို ေက်ာင္းသားေတြကို ေန႔စဥ္ပညာေရးနဲ႔ ပက္သက္တဲ့ သတင္းေတြကိုမွ်ေဝေပးျဖစ္တယ္၊ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲအတြက္ ပံ့ပိုးေပးတယ္၊ အျခား လူမႈကြန္ရက္မွာရွိတဲ့ ဆရာဆရာမေတြနဲ႔ ဗဟုသုတေတြဖလွယ္ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြကို အင္တာနက္နဲ႔ ဝဘ္ဆိုက္အသုံးျပဳနည္းေတြ သင္ေပးျဖစ္ပါတယ္။”

Mytel သည္ သုံးစြဲသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ အစဥ္တစိုက္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိၿပီး ဆန္းသစ္တီထြင္မႈႏွင့္ သုံးစြဲသူမ်ားကို အထူးဂ႐ုျပဳေသာ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ သုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ အေတြ႕အႀကဳံမ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္ အနီးကပ္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး သုံးစြဲသူမ်ား၏ စိတ္ႀကိဳက္ေအာ္ပေရတာ ျဖစ္လာႏိုင္ရန္လည္း ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။ Mytel အေနျဖင့္ ေခတ္မွီဆန္းသစ္ၿပီး စိတ္လႈပ္ရွားစရာေကာင္းေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ အိမ္မက္အနာဂတ္မ်ား တည္ေဆာက္သြားႏိုင္ရန္ နည္းပညာမ်ားမွတဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သုံးစြဲသူမ်ား၏ ေနထိုင္မႈဘ၀ အဆင့္ျမင့္တင္ေပးႏိုင္ရန္လည္း ရည္မွန္းထားသည္။

[Unicode]

မြန်မာနိုင်ငံ ပညာရေးကဏ္ဍအား ဒစ်ဂျစ်တယ်အသွင်ပြောင်းရန် Mytel မှ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင် များထဲမှတစ်ခုကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့

ဖေဖေါ်ဝါရီ လ ၁၄ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ရန်ကုန်၊ မြန်မာ။ ။မြန်မာနိုင်ငံ၏ ခေတ်မီအဆန်းသစ်ဆုံး ဖြစ်သော ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာ Mytel သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ ပညာရေး ကဏ္ဍအား ဒစ်ဂျစ်တယ်အသွင်ကူးပြောင်းရန် ကြိုးစားဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံရှိကျောင်းပေါင်း ၁၀၃ ကျောင်းသို့ အခမဲ့အင်တာနက်များ ထောက်ပံံံ့ပေးခြင်းအားဖြင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်အသွင်ကူးပြောင်းမှုအတွက် တစ်ဆင့်ပိုမိုနီးစပ်အောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။

Mytel သည် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းလမ်းများဖြင့် တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာရေးအတွက် အဓိကလိုအပ်ချက်များတွင် ပါဝင်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရန် အားစိုက်ပံံ့ပိုးပေးလျက်ရှိရာ မြန်မာနိုင်ငံရှိ စာသင်ကျောင်းပေါင်း ၅၀ မှ ၁၀၀ အထိ အင်တာနက်အခမဲ့ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရန် အစီအစဉ်အား ပြည့်မှီကျော်လွန်ကာ ကျောင်းပေါင်း ၁၀၃ ကျောင်းအထိကို ကူညီပံ့ပိုးပေးနိုင်ခဲ့သည်။ Mytel ၏ ဆက်သွယ်ရေးဖွဲ့စည်းပုံတွင်ပါရှိသော 4G ကွန်ရက်နှင့် ခေတ်သစ်နည်းပညာဖြင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပညာရေး အပြောင်းအလဲများ ပေါ်ထွန်းလာပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်သော ပညာရေး အတွေ့အကြုံများရရှိစေရန် ရည်ရွယ်သည်။

Mytel မှ ဒစ်ဂျစ်တယ် အသွင်ပြောင်းလဲရေး အတွက် အခမဲ့ အင်တာနက်နှင့် IT ခန်းများဆောက်လုပ်ပေးခဲ့ရာ ပဲခူးတိုင်းတွင် ၉ ကျောင်း၊ ဧရာဝတီတိုင်းတွင် ၁၄ ကျောင်း၊ ချင်းပြည်နယ်တွင် ၄ကျောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်တွင် ၉ ကျောင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းတွင် ၁၁ ကျောင်း၊ ကချင်ပြည်နယ်တွင် ၇ ကျောင်း၊ ကရင်ပြည်နယ်တွင် ၈ ကျောင်း၊ ကယားပြည်နယ်တွင် ၄ ကျောင်း၊ မန္တလေးတိုင်းတွင် ၆ ကျောင်း၊ မကွေးတိုင်းတွင် ၄ ကျောင်း၊ မွန်ပြည်နယ်တွင် ၆ ကျောင်း၊ နေပြည်တော်တွင် ၄ ကျောင်း၊ စကိုင်းတိုင်းတွင် ၇ ကျောင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ၅ ကျောင်းနှင့် တနင်္သာရီတိုင်းတွင် ၅ ကျောင်း ဆောက်လုပ်တပ်ဆင်ပြီးစီးခဲ့သည်။ Mytel မှ တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာ 4G ကွန်ရက်နှင့် ဆန်းသစ်သော နည်းပညာများဖြင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွက် လူထုအကျိုးပြုသော ရည်ရွယ်ချက်များကို ပြည်သူများ၏ လိုအင်နှင့် လိုအပ်ချက်များအပေါ် မူတည်၍ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။

“ကျွန်တော်တို့ Mytel အနေနဲ့ ၂၀၁၈ ခုနှစ်ထဲမှာ လူထုအကျိုးပြုသော ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ စာသင်ကျောင်းတွေမှာအခမဲ့ အင်တာနက်နှင့် IT ခန်းများဆောက်လုပ်ပေးရာမှာ ၁၀၃ ကျောင်းပြီးစီးခဲ့တဲ့အတွက် ကျေနပ်ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ ကွန်တော်တို့ရဲ့ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာကွန်ရက်နဲ့ နည်းပညာတွေ ကိုအသုံးပြုပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ကျောင်းသူကျောင်းသားနဲ့ ဆရာဆရာမများ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အသိပညာ ဗဟုသုတများ ဝေငှပြီး အသိပညာများတိုးပွားရန် ရည်ရွယ်ပါတယ်။ Mytel အနေနဲ့ နိုင်ငံတိုးတက်ဖို့အတွက် တစ်ထောင့်တစ်နေရာကနေပါဝင်ချင်ပါတယ်။” ဟု Mytel မှ ပြင်ပဆက်ဆံရေး အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် ဦးဇော်မင်းဦးမှ ပြောကြားသည်။

လားရှိုး အထက်တန်းကျောင်းမှ ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီး ဒေါ်ရိန်ဆောင်း မှ “ကျွန်မတို့ကျောင်းကို အခုလို အခမဲ့ အင်တာနက်တပ်ဆင်ပေးတဲ့အတွက် Mytel ကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ အခုဆို ကျောင်းသားတွေကို နေ့စဉ်ပညာရေးနဲ့ ပက်သက်တဲ့ သတင်းတွေကိုမျှဝေပေးဖြစ်တယ်၊ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲအတွက် ပံ့ပိုးပေးတယ်၊ အခြား လူမှုကွန်ရက်မှာရှိတဲ့ ဆရာဆရာမတွေနဲ့ ဗဟုသုတတွေဖလှယ်ဖြစ်ပြီးတော့ ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကို အင်တာနက်နဲ့ ဝဘ်ဆိုက်အသုံးပြုနည်းတွေ သင်ပေးဖြစ်ပါတယ်။”

Mytel သည် သုံးစွဲသူများ၏ လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အစဉ်တစိုက် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပြီး ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့် သုံးစွဲသူများကို အထူးဂရုပြုသော ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် သုံးစွဲသူများအတွက် ကောင်းမွန်သော အတွေ့အကြုံများ ဖန်တီးပေးနိုင်ရန် အနီးကပ်ချိတ်ဆက်ပြီး သုံးစွဲသူများ၏ စိတ်ကြိုက်အော်ပရေတာ ဖြစ်လာနိုင်ရန်လည်း ကြိုးပမ်းလျက်ရှိသည်။ Mytel အနေဖြင့် ခေတ်မှီဆန်းသစ်ပြီး စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသော ဝန်ဆောင်မှု၊ အိမ်မက်အနာဂတ်များ တည်ဆောက်သွားနိုင်ရန် နည်းပညာများမှတဆင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ သုံးစွဲသူများ၏ နေထိုင်မှုဘ၀ အဆင့်မြင့်တင်ပေးနိုင်ရန်လည်း ရည်မှန်းထားသည်။