[Zawgyi]

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေခတ္မီအဆန္းသစ္ဆုံး ႏွင့္ ဂ႐ုအစိုက္ဆုံး ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာ Mytel သည္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈရွိၿပီး အထူးစိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းေသာ ထုတ္ကုန္မ်ား ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ယူေဆာင္မိတ္ဆက္ေပးျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေဈးကြက္အတြင္း ခိုင္မာေသာ ရပ္တည္မႈတစ္ခုကို ရရွိထားၿပီျဖစ္သည္။ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ ေဈးကြက္သုေတသနအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္းေလ့လာမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ထင္ရွားေသာ ေလ့လာေရးေအဂ်င္စီသည္ ဇန္နဝါရီလမွ မတ္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ကာလအတြက္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာႏွင့္ ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ရာ တစ္ႏွစ္နီးပါးသာလုပ္ငန္းသက္တမ္းရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စတုတၳေျမာက္ လိုင္စင္ရေအာ္ပေရတာ Mytel အတြက္ ဂုဏ္ယူစရာရလဒ္မ်ား ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသည္။

ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ Mytel သည္ ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီေလးခုအနက္ Net Promote Score ျဖစ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား သုံးစြဲသူမ်ားမွ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္မႈရွိမရွိ ဆုံးျဖတ္ေသာ ရမွတ္ +11 ျဖင့္ သုံးစြဲသူမ်ားမွ စိတ္ေက်နပ္မႈအရရွိဆုံးကြန္ရက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းခံရသည္။ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာအတြက္ ထင္ရွားေသာ ေလ့လာေရးေအဂ်င္စီမွ ခ်မွတ္ထားေသာ NPS benchmark မွာ 4.5 ျဖစ္ၿပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသအတြက္မွာ -9 ျဖစ္သည္။ Mytel အေနျဖင့္ NPS +11 ရရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ benchmarks ႏွစ္ခုစလုံးထက္ သာလြန္ေနသည္ကို ျမင္ေတြ႕ရသည္။

ထင္ရွားေသာ ေလ့လာေရးေအဂ်င္စီ၏ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ေဈးကြက္အတြင္းဝန္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ Mytel သုံးစြဲသူမ်ားသည္ Mytel ၏ ေဈးႏႈန္းထား (ဖုန္းေခၚဆိုမႈ ႏွင့္ ေဒတာ)၊ ေဒတာလႊမ္းၿခဳံႏိုင္မႈ ႏွင့္ အင္တာနက္ျမန္ႏႈန္း၊ ပ႐ိုမိုးရွင္းမ်ား ႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားစြာရရွိႏိုင္မႈ စသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ၃ ခုအေပၚ စိတ္ေက်နပ္မႈ အရွိဆုံးဟု ထုတ္ျပန္ထားသည္။ Mytel သည္ ေဈးကြက္အတြင္း ေဒတာႏႈန္းထားမ်ားကို သက္သာေအာင္ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္လည္း သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ား ႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး က႑မ်ားကို ရွာေဖြၾကည့္ရႈရာတြင္ ပိုမိုလြယ္ကူေစခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဆက္သြယ္ေရးေဈးကြက္သို႔ Mytel စတင္ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေသာအခ်ိန္မွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေဒတာေဈးမွာ 1 MB လွ်င္ ၁ က်ပ္ႏႈန္းသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ Mytel သည္ သုံးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ ဖုန္းေခၚဆိုမႈႏွင့္ေဒတာအသုံးျပဳရာတြင္ ဖုန္းေဘလ္အမ်ားအျပား ျဖတ္ေတာက္ခံရျခင္းကို စိတ္ပူစရာမလိုသည့္ စကၠန႔္အလိုက္ ေငြေကာက္ခံသည့္ 1s=1s ကဲ့သို႔ ဆန္းသစ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈအျပင္ Adaptive Video Rate ဝန္ေဆာင္မႈကိုလည္း မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။

Mytel ၏ လက္ရွိေဈးကြက္ထဲတြင္ မိတ္ဆက္ေပးေနေသာ ပ႐ိုမိုးရွင္းအစီအစဥ္မ်ားသည္ အမ်ားႏွင့္မတူ တမူထူးျခားၿပီး ဆန္းသစ္မႈရွိေသာေၾကာင့္ သုံးစြဲသူမ်ားအေပၚ အေကာင္းဆုံးအေတြ႕အႀကဳံမ်ားသာ ေပးအပ္လိုသည့္ Mytel ၏ ေစတနာ ႏွင့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ကို သုံးစြဲသူမ်ားအားလုံးမွအသိအမွတ္ျပဳၾကၿပီး လုပ္ငန္းစတင္ၿပီး မၾကာေသးသည့္အခ်ိန္တြင္ပင္ Mytel ကြန္ရက္ကို အခိုင္အမာသုံးစြဲသူ ၅ သန္းေက်ာ္ ရရွိေစခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ Mytel မွ SIM ကဒ္ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ အဓိက SIM ကဒ္အျဖစ္သုံးစြဲျခင္းႏွင့္ တန္ဖိုးအစုရွယ္ယာတို႔တြင္ နံပါတ္ ၃ ေနရာ၌ ရပ္တည္ႏိုင္ၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေဈးကြက္အတြင္း ၃ ႏွစ္ ေစာ၍ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေသာ ေအာ္ပေရတာမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ အလြန္ဂုဏ္ယူစရာေကာင္းေသာ ရလဒ္တစ္ခုျဖစ္သည္။

Mytel သည္ ႏိုင္ငံအတြင္း ထိပ္တန္းဒစ္ဂ်စ္တယ္ စီးပြားေရးေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ထြန္းလာေရးအတြက္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ထပ္မံအားျဖည့္သြားမည္ျဖစ္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံေဒတာကြန္ရက္မ်ားလည္း ပိုမို အားေကာင္းခိုင္ခံ့လာရန္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိသည္။ Mytel အေနျဖင့္ ကြန္ရက္လႊမ္းၿခဳံႏိုင္စြမ္း ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းမ်ားကို အစဥ္မျပတ္အဆင့္ျမႇင့္တင္ေနၿပီး ယခုအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕နယ္အေရအတြက္ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအျပည့္ကို ကြန္ရက္လႊမ္းၿခဳံေပးထားႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ Mytel ၏ ေကာင္းမြန္ေသာ ျဖန႔္ခ်ိေရးစနစ္ျဖင့္ ႏိုင္ငံအနံ႔ရွိသုံးစြဲသူမ်ားအား ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေရာက္ရွိေပးစြမ္းႏိုင္ရန္လည္း အားစိုက္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

“Mytel ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြက အရမ္းခိုင္မာလာတဲ့အျပင္ ေခတ္မီၿပီး ဆန္းသစ္တီထြင္မႈရွိတဲ့ နည္းပညာေတြကို အစဥ္အဆက္ ယူေဆာင္လာေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး သုံးစြဲသူေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကိုလည္း ဆက္လက္မိတ္ဆက္ေပးသြားဦးမွာပါ။ သုံးစြဲသူေတြေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ့ Mytel ရဲ႕ ထူးျခားဆန္းသစ္တဲ့ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို ယူေဆာင္လာေပးျခင္းအားျဖင့္လည္း အေကာင္းမြန္ဆုံးေသာ customer service ကို ေပးစြမ္းသြားမွာပါ။ အေရးအႀကီးဆုံးကေတာ့ Mytel က သုံးစြဲသူေတြနဲ႔ေကာင္းမြန္တဲ့ ဆက္ဆံေရးကို အထူးအေလးထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံေဈးကြက္မွာ သုံးစြဲသူေတြကို ဂ႐ုအစိုက္ဆုံး နဲ႔ ေခတ္မီအဆန္းသစ္ဆုံး ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာအျဖစ္ ဆက္လက္ေရွ႕ဆက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။” ဟု Mytel ၏ ျပင္ပဆက္ဆံေရးအမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္မင္းဦး မွ ေျပာၾကားသည္။

Mytel သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း အႀကီးမားဆုံး 4G ကြန္ရက္ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ ကြန္ရက္တစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္လ်က္ရွိသည္။ ႏိုင္ငံေပါင္းမ်ားစြာတြင္ နည္းပညာ ႏွင့္ ေဈးကြက္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအရ အေတြ႕အႀကဳံျပည့္ဝေသာ မိတ္ဖက္ရွယ္ယာဝင္ျဖစ္သည့္ Viettel ၏ အကူအညီျဖင့္ Mytel သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေဈးကြက္တြင္လည္း တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ တည္ၿငိမ္မႈရွိေသာ 4G ကြန္ရက္ကို ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး ေဈးႏႈန္းအသက္သာဆုံးျဖစ္ေသာ ေဒတာအစီအစဥ္မ်ားကို ဆက္လက္ယူေဆာင္ ေပးသြားႏိုင္ရန္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသြားမည္ျဖစ္သည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ Net Promoter Score ဆိုသည္မွာ သုံးစြဲသူမ်ားမွ ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီမ်ား၏ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ျခင္းရွိမရွိ ေလ့လာေသာ တိုင္းတာမႈတစ္ခုျဖစ္သည္။

[Unicode]

Mytel ၏ တီထွင်ဆန်းသစ်ပြီး စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော ဝန်ဆောင်မှုများကြောင့် ဈေးကွက်အတွင်း ခိုင်မာစွာထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာနိုင်

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ခေတ်မီအဆန်းသစ်ဆုံး နှင့် ဂရုအစိုက်ဆုံး ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာ Mytel သည် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုရှိပြီး အထူးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော ထုတ်ကုန်များ နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ ယူဆောင်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံဈေးကွက်အတွင်း ခိုင်မာသော ရပ်တည်မှုတစ်ခုကို ရရှိထားပြီဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဈေးကွက်သုတေသနအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်းလေ့လာမှုများ လုပ်ဆောင်နေသော ထင်ရှားသော လေ့လာရေးအေဂျင်စီသည် ဇန်နဝါရီလမှ မတ်လ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ကာလအတွက် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာနှင့် လေ့လာမှုများပြုလုပ်ခဲ့ရာ တစ်နှစ်နီးပါးသာလုပ်ငန်းသက်တမ်းရှိသည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စတုတ္ထမြောက် လိုင်စင်ရအော်ပရေတာ Mytel အတွက် ဂုဏ်ယူစရာရလဒ်များ မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။

လေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရ Mytel သည် ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီလေးခုအနက် Net Promote Score ဖြစ်သော ဝန်ဆောင်မှုများအား သုံးစွဲသူများမှ ကြိုက်နှစ်သက်မှုရှိမရှိ ဆုံးဖြတ်သော ရမှတ် +11 ဖြင့် သုံးစွဲသူများမှ စိတ်ကျေနပ်မှုအရရှိဆုံးကွန်ရက်အဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းခံရသည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအတွက် ထင်ရှားသော လေ့လာရေးအေဂျင်စီမှ ချမှတ်ထားသော NPS benchmark မှာ 4.5 ဖြစ်ပြီး အရှေ့တောင်အာရှဒေသအတွက်မှာ -9 ဖြစ်သည်။ Mytel အနေဖြင့် NPS +11 ရရှိခဲ့ခြင်းကြောင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ နှင့် အရှေ့တောင်အာရှ benchmarks နှစ်ခုစလုံးထက် သာလွန်နေသည်ကို မြင်တွေ့ရသည်။

ထင်ရှားသော လေ့လာရေးအေဂျင်စီ၏ လေ့လာချက်များအရ ဈေးကွက်အတွင်းဝန်ဆောင်မှုပေးနေသော ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လျှင် Mytel သုံးစွဲသူများသည် Mytel ၏ ဈေးနှုန်းထား (ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု နှင့် ဒေတာ)၊ ဒေတာလွှမ်းခြုံနိုင်မှု နှင့် အင်တာနက်မြန်နှုန်း၊ ပရိုမိုးရှင်းများ နှင့် အစီအစဉ်များစွာရရှိနိုင်မှု စသည့် ဝန်ဆောင်မှု ၃ ခုအပေါ် စိတ်ကျေနပ်မှု အရှိဆုံးဟု ထုတ်ပြန်ထားသည်။ Mytel သည် ဈေးကွက်အတွင်း ဒေတာနှုန်းထားများကို သက်သာအောင်ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့်လည်း သတင်းအချက် အလက်များ နှင့် ဖျော်ဖြေရေး ကဏ္ဍများကို ရှာဖွေကြည့်ရှုရာတွင် ပိုမိုလွယ်ကူစေခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံဆက်သွယ်ရေးဈေးကွက်သို့ Mytel စတင်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်သောအချိန်မှစ၍ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒေတာဈေးမှာ 1 MB လျှင် ၁ ကျပ်နှုန်းသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ Mytel သည် သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနှင့်ဒေတာအသုံးပြုရာတွင် ဖုန်းဘေလ်အများအပြား ဖြတ်တောက်ခံရခြင်းကို စိတ်ပူစရာမလိုသည့် စက္ကန့်အလိုက် ငွေကောက်ခံသည့် 1s=1s ကဲ့သို့ ဆန်းသစ်သော ဝန်ဆောင်မှုအပြင် Adaptive Video Rate ဝန်ဆောင်မှုကိုလည်း မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။

Mytel ၏ လက်ရှိဈေးကွက်ထဲတွင် မိတ်ဆက်ပေးနေသော ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်များသည် အများနှင့်မတူ တမူထူးခြားပြီး ဆန်းသစ်မှုရှိသောကြောင့် သုံးစွဲသူများအပေါ် အကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံများသာ ပေးအပ်လိုသည့် Mytel ၏ စေတနာ နှင့် ရည်ရွယ်ချက်ကို သုံးစွဲသူများအားလုံးမှအသိအမှတ်ပြုကြပြီး လုပ်ငန်းစတင်ပြီး မကြာသေးသည့်အချိန်တွင်ပင် Mytel ကွန်ရက်ကို အခိုင်အမာသုံးစွဲသူ ၅ သန်းကျော် ရရှိစေခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ တွေ့ရှိချက်များအရ Mytel မှ SIM ကဒ်ပိုင်ဆိုင်မှု၊ အဓိက SIM ကဒ်အဖြစ်သုံးစွဲခြင်းနှင့် တန်ဖိုးအစုရှယ်ယာတို့တွင် နံပါတ် ၃ နေရာ၌ ရပ်တည်နိုင်ပြီဖြစ်သောကြောင့် ဈေးကွက်အတွင်း ၃ နှစ် စော၍ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခဲ့သော အော်ပရေတာများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လျှင် အလွန်ဂုဏ်ယူစရာကောင်းသော ရလဒ်တစ်ခုဖြစ်သည်။

Mytel သည် နိုင်ငံအတွင်း ထိပ်တန်းဒစ်ဂျစ်တယ် စီးပွားရေးပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်ထွန်းလာရေးအတွက် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများကို ထပ်မံအားဖြည့်သွားမည်ဖြစ်ကာ မြန်မာနိုင်ငံဒေတာကွန်ရက်များလည်း ပိုမို အားကောင်းခိုင်ခံ့လာရန် လုပ်ဆောင်လျက် ရှိသည်။ Mytel အနေဖြင့် ကွန်ရက်လွှမ်းခြုံနိုင်စွမ်း နှင့် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းများကို အစဉ်မပြတ်အဆင့်မြှင့်တင်နေပြီး ယခုအချိန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ မြို့နယ်အရေအတွက် ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းအပြည့်ကို ကွန်ရက်လွှမ်းခြုံပေးထားနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် Mytel ၏ ကောင်းမွန်သော ဖြန့်ချိရေးစနစ်ဖြင့် နိုင်ငံအနံ့ရှိသုံးစွဲသူများအား ဝန်ဆောင်မှုများ ရောက်ရှိပေးစွမ်းနိုင်ရန်လည်း အားစိုက်လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။

“Mytel ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေက အရမ်းခိုင်မာလာတဲ့အပြင် ခေတ်မီပြီး ဆန်းသစ်တီထွင်မှုရှိတဲ့ နည်းပညာတွေကို အစဉ်အဆက် ယူဆောင်လာပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး သုံးစွဲသူတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလည်း ဆက်လက်မိတ်ဆက်ပေးသွားဦးမှာပါ။ သုံးစွဲသူတွေမျှော်မှန်းထားတဲ့ Mytel ရဲ့ ထူးခြားဆန်းသစ်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကို ယူဆောင်လာပေးခြင်းအားဖြင့်လည်း အကောင်းမွန်ဆုံးသော customer service ကို ပေးစွမ်းသွားမှာပါ။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့ Mytel က သုံးစွဲသူတွေနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ ဆက်ဆံရေးကို အထူးအလေးထားပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း လိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးပြီး မြန်မာနိုင်ငံဈေးကွက်မှာ သုံးစွဲသူတွေကို ဂရုအစိုက်ဆုံး နဲ့ ခေတ်မီအဆန်းသစ်ဆုံး ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာအဖြစ် ဆက်လက်ရှေ့ဆက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။” ဟု Mytel ၏ ပြင်ပဆက်ဆံရေးအမှုဆောင်အရာရှိချုပ် ဦးဇော်မင်းဦး မှ ပြောကြားသည်။

Mytel သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင်း အကြီးမားဆုံး 4G ကွန်ရက်ထောက်ပံ့ပေးသည့် ကွန်ရက်တစ်ခုအဖြစ် ရပ်တည်လျက်ရှိသည်။ နိုင်ငံပေါင်းများစွာတွင် နည်းပညာ နှင့် ဈေးကွက်လုပ်ဆောင်မှုများအရ အတွေ့အကြုံပြည့်ဝသော မိတ်ဖက်ရှယ်ယာဝင်ဖြစ်သည့် Viettel ၏ အကူအညီဖြင့် Mytel သည် မြန်မာနိုင်ငံဈေးကွက်တွင်လည်း တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် တည်ငြိမ်မှုရှိသော 4G ကွန်ရက်ကို ဖော်ဆောင်လျက်ရှိပြီး ဈေးနှုန်းအသက်သာဆုံးဖြစ်သော ဒေတာအစီအစဉ်များကို ဆက်လက်ယူဆောင် ပေးသွားနိုင်ရန် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသွားမည်ဖြစ်သည်။

မှတ်ချက်။ ။ Net Promoter Score ဆိုသည်မှာ သုံးစွဲသူများမှ ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီများ၏ ဝန်ဆောင်မှု၊ ထုတ်ကုန်များကို ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းရှိမရှိ လေ့လာသော တိုင်းတာမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။