· တယ္လီေနာ၏ VoLTE ဝန္ေဆာင္မႈသည္ အားသာခ်က္မ်ားစြာကို ေပးစြမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အသုံးျပဳေနေသာ စမတ္ဖုန္းေမာ္ဒယ္ အမ်ိဳးအစားေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္တြင္ အသုံးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္

ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ရန္ကုန္ – ႏိုင္ငံတဝန္းရွိ တယ္လီေနာ 4G/LTE ကြန္ရက္အသုံးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ VoLTE ဝန္ေဆာင္မႈအား စတင္အသုံးျပဳႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း တယ္လီေနာက ေၾကညာလိုက္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွစတင္၍ ဤ ေခတ္မီနည္းပညာသုံး VoLTE စနစ္အား ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္သည့္ ဟန္းဆက္မ်ားတြင္ ၾကည္လင္ျပတ္သားေသာ အရည္အေသြးျမင့္ဖုန္းေခၚဆိုမႈမ်ားကို တယ္လီေနာ သုံးစြဲသူမ်ားကိုယ္တိုင္ ျပဳလုပ္သြားႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ VoLTE စနစ္သည္ 4G လိုင္းသုံးေနစဥ္ ဖုန္းေခၚဆိုပါက အင္တာနက္အရည္အေသြးအား 2G/3G စနစ္သို႔ ျပန္လည္က်ဆင္းသြားေစျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဖုန္းေခၚဆိုမႈအရည္အေသြးကို ေပးစြမ္း ႏိုင္သည့္အျပင္ အင္တာနက္အသုံးျပဳရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ အြန္လိုင္းတြင္ ဂိမ္းကစားရာတြင္ျဖစ္ေစ အထစ္အေငါ့မရွိေသာ အင္တာနက္ အရည္အေသြးကိုလည္း ေပးစြမ္းႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

Voice over Long-Term Evolution (VoLTE) ဆိုသည္မွာ ဖုန္းေခၚဆိုမႈမ်ားအား ပုံမွန္ 2G သို႔မဟုတ္ 3G ကြန္ရက္မ်ားမွတဆင့္ ေခၚဆိုသကဲ့သို႔မဟုတ္ဘဲ 4G/LTE ကြန္ရက္မွတဆင့္ ေခၚဆိုရသည့္ စနစ္ျဖစ္သည္။ IMS (IP Multimedia Service) နည္းပညာအား အသုံးျပဳထားသည့္ အဆိုပါစနစ္သည္ LTE ကြန္ရက္မွတဆင့္ IP (Internet Protocal) ေပၚတြင္ အေျခခံထုတ္လႊတ္ေပးသည့္ digital packet ဖုန္းေခၚဆိုျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ဤ VoLTE စနစ္အား အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ LTE ကြန္ရက္ ေထာက္ပံ့ေပးေသာ အင္တာနက္ေဒတာ စီးဆင္းႏႈန္းအတိုင္း ဖုန္းေခၚဆိုမႈေဒတာမ်ား စီးဆင္းေစရန္ ဖန္တီးထားသည့္အတြက္ အျခားေသာ ဖုန္းေခၚဆိုမႈကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ ပါက မ်ားစြာေသာ အားသာခ်က္မ်ားအား ေပးစြမ္းႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ဥပမာအားျဖင့္ ႐ိုး႐ိုးသာမန္ LTE ကြန္ရက္အား အသုံးျပဳသူမ်ားသည္ ဖုန္းေခၚဆိုမႈျပဳလုပ္ေနစဥ္ အင္တာနက္ေဒတာ အသုံးျပဳမႈအား ဖြင့္ထားမည္ဆိုပါက ဖုန္းေခၚဆိုမႈ အရည္အေသြး ေလ်ာ့က်သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ယခု VoLTE စနစ္မွာမူ 4G/LTE ကြန္ရက္ေပၚတြင္ ေဒတာႏွင့္ ဖုန္းေခၚဆိုမႈ ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးကို ေကာင္းမြန္စြာ ေထာက္ပံ့ေပးထားသည့္အတြက္ မည္သို႔ေသာ အေျခအေနတြင္ျဖစ္ေစ ဖုန္းေခၚဆိုသည့္အခါ 2G/3G ကြန္ရက္စနစ္သို႔ ျပန္လည္က်ဆင္းသြားေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။ ထို႔အျပင္ VoLTE ကြန္ရက္သည္ ဖုန္းေခၚဆိုမႈ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ၾကာျမင့္ခ်ိန္ (call setup time) ကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ေပးသြားႏိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး ဖုန္းေခၚဆိုမႈ အမ်ိဳးအစား (VoLTE ကြန္ရက္မွ VoLTE ကြန္ရက္ သို႔မဟုတ္ VoLTE ကြန္ရက္မွ VoLTE မဟုတ္ေသာ ကြန္ရက္ သို႔မဟုတ္ VoLTE ကြန္ရက္မွ ႀကိဳးဖုန္းမ်ား) အေပၚမူတည္၍ call setup time အား ၅ – ၈ စကၠန႔္မွ ၁ – ၄ စကၠန႔္အထိ ေလ်ာ့က်သြားေစမည္ ျဖစ္သည္။ အလားတူပင္ VoLTE စနစ္အား အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ ဖုန္းေခၚဆိုမႈျပဳလုပ္ရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ လက္ခံရာတြင္ျဖစ္ေစ 4G/3G/2G ကြန္ရက္မ်ားအၾကား ကူးေျပာင္းမႈ မလိုအပ္ေတာ့သည့္အတြက္ မိုဘိုင္းဟန္းဆက္မ်ား၏ ဘက္ထရီသက္တမ္းကိုလည္း ပိုမိုၾကာရွည္ခံ ေစမည္ ျဖစ္သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ VoLTE ဝန္ေဆာင္မႈကို အသုံးျပဳၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံတဝန္းက တယ္လီေနာရဲ႕ 4G/LTE ကြန္ရက္အသုံးျပဳသူအားလုံးဟာ အင္တာနက္သုံးေနစဥ္မွာပဲ ဖုန္းေခၚဆိုမႈေတြကို အထစ္အေငါ့မရွိ ျပဳလုပ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ 4G/LTE ကြန္ရက္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္အားလုံးရဲ႕ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ကို လႊမ္းၿခဳံထားႏိုင္ၿပီ ျဖစ္တာေၾကာင့္ တယ္လီေနာ အသုံးျပဳသူေတြအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံရဲ႕ ေနရာတိုင္း လိုလိုမွာ အင္တာနက္အသုံးျပဳေနရင္း ဖုန္းေခၚဆိုတာေတြကို အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ျပဳလုပ္သြား ႏိုင္ေတာ့မွာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ အသုံးျပဳသူေတြအတြက္ ဆန္းသစ္မႈအရွိဆုံးနဲ႔ ေဈးႏႈန္းအသက္သာဆုံး ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို ေပးအပ္သြားႏိုင္ဖို႔အျပင္ ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္စြမ္းရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြကို အျပည့္အဝ ရရွိ ေစႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ေနတယ္ဆိုတာကို အခုမွတ္တိုင္သစ္က အထင္အရွားျပသေနမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု တယ္လီေနာျမန္မာ၏ နည္းပညာဆိုင္ရာ အရာရွိခ်ဳပ္ျဖစ္သူ Jai Prakash က ေျပာၾကားသည္။

တယ္လီေနာျမန္မာ၏ VoLTE ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား လက္ရွိတြင္ Samsung၊ Huawei၊ Vivo ႏွင့္ Xiaomi အပါအဝင္ ေအာက္ပါဇယားတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ စမတ္ဖုန္း အမွတ္တံဆိပ္ အမ်ိဳးအစားမ်ား၏ ဖုန္းေမာ္ဒယ္ ၂၀ ခန႔္ တြင္ အျပည့္အဝသုံးစြဲႏိုင္မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ အသုံးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ အႏွစ္သက္ဆုံး စမတ္ဖုန္း အမ်ိဳးအစားမ်ား အား ေ႐ြးခ်ယ္ဝယ္ယူ၍ အရည္အေသြးျမင့္ VoLTE ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူသုံးစြဲသြားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ဖုန္းေမာ္ဒယ္မ်ားကို သုံးစြဲသည့္ တယ္လီေနာအသုံးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ VoLTE ဝန္ေဆာင္မႈကို အခမဲ့ရယူအသုံးျပဳ ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ (အသုံးျပဳသူမ်ားသည္ USSD ကုတ္နံပါတ္ *979*5*8# သို႔ ဖုန္းေခၚဆိုရမည္ ျဖစ္ၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈ ရယူလိုပါက နံပါတ္ ၂ ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ရပ္ဆိုင္းလိုပါက နံပါတ္ ၁ အား ေ႐ြးခ်ယ္ရမည္ ျဖစ္သည္။)

တယ္လီေနာျမန္မာသည္ ၎၏ 4G/LTE ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ စတင္ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတဝန္းရွိ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အသီးသီးရွိ အသုံးျပဳသူေပါင္း ၁၈ သန္းေက်ာ္အား ၎၏ 2G၊ 3G ႏွင့္ 4G ကြန္ရက္မ်ားျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္လ်က္ ရွိသည္။

တယ္လီေနာ၏ VoLTE ၀န္ေဆာင္မႈကို ရယူအသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ဖုန္းဟန္းဆက္ေမာ္ဒယ္မ်ား

Samsung Note 8

Samsung Note 9

Samsung S8, S8+

Samsung S9, 9+

Samsung A8 Star

Samsung A8

Samsung A6

Huawei P10, P10 Plus

Huawei Mate 9

Huawei Mate 10 Pro

Huawei P20, P20 Pro

Huawei Y9 2019

Huawei Mate 20, 20 Pro

Huawei Y Max

Huawei Nova 3, 3i, 3e

Huawei Nova 2i

Vivo V9

Xiaomi 6, 6A

Xiaomi Note 6 Pro

Xiaomi Mi 8 Lite

Xiaomi Mi Max 3