တယ္လီေနာသုံးစြဲသူမ်ား ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေငြေၾကး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ ဤ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မႈက ကူညီေပးသြားမည္

ဤ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈသည္ လူဦးေရ၏ ၂၆% သာ ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား အသုံးျပဳသည့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပိုမိုက်ယ္ျပန႔္စြာ အသုံးျပဳလာေစရန္ ကူညီေပးသြားႏိုင္မည့္ အေရးပါေသာ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ – ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ ဘဏ္စာရင္းမရွိသူ မိသားစုမ်ားႏွင့္ အေသးစား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လြယ္ကူသက္သာစြာ ရယူသုံးစြဲႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္ၿပီး တယ္လီေနာျမန္မာသည္ ကမာၻ႔ထိပ္တန္း သတင္းအခ်က္အလက္ ဝန္ေဆာင္မႈ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္သည့္ Experian ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ထားေၾကာင္း ယေန႔ သတင္းထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ အင္တာနက္အသုံးျပဳမႈမ်ားသည္ ၉၀% အထိ တိုးတက္လာခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လုပ္ငန္းက႑မ်ိဳးစုံအတြင္း ေရရွည္တည္တံ့ေသာ လူမႈစီးပြားေရးဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈမ်ား ေပၚေပါက္လာေစရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ႀကဳံေတြ႕ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားအား ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာမ်ားအား အသုံးျပဳလုပ္ေဆာင္သင့္ ေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ျမန္မာအစီရင္ခံစာတြင္ တယ္လီေနာျမန္မာက အႀကံျပဳေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဘဏ္ေခ်းေငြမ်ားေခ်းယူရာတြင္ ယခင္က ဘဏ္လုပ္ငန္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူအသုံးျပဳဖူးသူမ်ားသာ ေခ်းေငြရယူ ႏိုင္သည့္အတြက္ ဘဏ္စာရင္းမရွိေသးသူမ်ားလည္း ၎တို႔လိုအပ္သည့္ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ အတြက္ Experian ၏ ေဂဟစနစ္ကို အသုံးျပဳကာ တယ္လီေနာျမန္မာက ေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင္စုအသုံးစရိတ္အတြက္ျဖစ္ေစ၊ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ျဖစ္ေစ အေသးစားေငြေၾကးေခ်းငွားျခင္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁,၀၀၀ ႏွင့္ညီမွ်သည့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြထက္ မပိုသည့္ပမာဏအား အေပါင္ပစၥည္းမလိုဘဲ ေခ်းငွား ႏိုင္ျခင္း) ႏွင့္ အေႂကြးဝယ္ကတ္မ်ား (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁,၀၀၀ ႏွင့္ ညီမွ်သည့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြထက္ မပိုသည့္ ပမာဏ) အား တယ္လီေနာသုံးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ အခေၾကးေငြ တစ္စုံတစ္ရာမလိုအပ္ဘဲ ရယူသြားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

“အခုဆိုျမန္မာႏိုင္ငံက စမတ္ဖုန္းေတြ အမ်ားအျပားအသုံးျပဳလာၿပီး မိုဘိုင္း Broadband ထိုးေဖာက္မႈ ျမင့္မားတဲ့ ႏိုင္ငံ တစ္ခုျဖစ္လာတာနဲ႔အညီ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဝန္ေဆာင္မႈေတြ အသုံးျပဳႏိုင္ဖို႔ ထူးျခားေကာင္းမြန္တဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ အေျခအေနေကာင္းမြန္လာတဲ့အေလ်ာက္ အိမ္နီးနားခ်င္းႏိုင္ငံေတြကို ခုန္ေက်ာ္သြားႏိုင္ဖို႔ အလားအလာလည္း ရွိေနပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အသုံးျပဳသူေတြအေနနဲ႔ ကြန္ရက္ ခ်ိတ္ဆက္မႈရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြကို အျပည့္အဝခံစားႏိုင္ေစဖို႔၊ ၿပီးေတာ့ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဆက္သြယ္ေရးရဲ႕ စြမ္းရည္ကို ေပးအပ္သြားႏိုင္ဖို႔ တယ္လီေနာက ရပ္တည္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ လူေနမႈဘဝ တိုးတက္ျမင့္မားလာေအာင္၊ ပိုမို ေကာင္းမြန္တဲ့ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုကို တည္ေဆာက္သြားႏိုင္ေအာင္နဲ႔ အားလုံးအတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့ အနာဂတ္ တစ္ခုရရွိေအာင္ တယ္လီေနာအေနနဲ႔ ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးေနပါတယ္။ အခုလို႔ Experian နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ ႏိုင္တဲ့အတြက္ ဂုဏ္ယူမိသလို လုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္႐ြက္ဖို႔လည္း စိတ္လႈပ္ရွားမိပါတယ္။ အခု ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မႈက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ပထမဆုံးျဖစ္သလို ႏိုင္ငံအတြင္းက သန္းနဲ႔ခ်ီတဲ့ ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈ အသုံးမျပဳသူေတြ အတြက္ ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈေတြ ရရွိသြားေအာင္ ေဆာင္႐ြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တယ္လီေနာ အသုံးျပဳသူေတြ ထဲက ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈ အသုံးမျပဳသူေတြကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ႏိုင္တဲ့ Experian ရဲ႕ နည္းပညာကို အသုံးျပဳၿပီး ေငြေၾကးေခ်းငွားျခင္းနဲ႔ အျခားေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို ေပးအပ္သြားႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး တယ္လီေနာ အသုံးျပဳ သူေတြအတြက္ အလြန္ခိုင္မာၿပီး စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္မယ့္ ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုကို စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု တယ္လီေနာျမန္မာ၏ ေဈးကြက္ေဖာ္ေဆာင္ေရး အရာရွိခ်ဳပ္ Amaresh Kumar က ေျပာၾကားသည္။

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ထုတ္ကုန္မ်ားအား လူဦးေရ ၅၃ သန္းတြင္ ၂၆% သာ အသုံးျပဳေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား မိတ္ဆက္ေပးသြားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ယခုပူးေပါင္းမႈသည္ Experian အတြက္ အလြန္အေရးပါေသာ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား အသုံးမျပဳသူမ်ားတြင္ အခက္အခဲႀကဳံေတြ႕ေနရသည့္ အေသးစား စီးပြားေရး လုပ္ငန္း တည္ေထာင္လိုသူမ်ား၊ အေႂကြးဝယ္ကဒ္ ရယူလိုသူမ်ား၊ သားသမီးမ်ားအတြက္ ပညာေရးဆိုင္ရာ ေခ်းေငြ ရယူလိုသူမ်ား ပါဝင္သည္။ အဆိုပါ လူဦးေရမွ လိုအပ္သည့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ ၎တို႔ ျဖည့္စြက္ထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အသုံးျပဳၿပီး ဆန္းစစ္သြားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ဤနည္းပညာကို အသုံးျပဳ၍ ဝန္ေဆာင္မႈ အသုံးျပဳရန္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို လ်င္ျမန္စြာ ဆန္းစစ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရသည့္ အဆင့္ဆင့္ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ပိုမိုျမန္ဆန္စြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

Experian လုပ္ငန္းစု၏ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲေဈးကြက္မ်ားဆိုင္ရာ မန္ေနးဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာျဖစ္သူ Dev Dhiman က “Experian အေနနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ လုပ္ေဆာင္တဲ့ေနရာမွာ လိုအပ္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ၊ သုံးသပ္ ခ်က္ေတြကို အသုံးျပဳၿပီး ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈေတြ ေပးအပ္သြားႏိုင္ဖို႔ ရည္႐ြယ္လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ အခုလို တယ္လီေနာျမန္မာနဲ႔ ပူးေပါင္းလိုက္တဲ့အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံက သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ သူတို႔ လိုအပ္တဲ့ ေငြေၾကးဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈေတြကို အလြယ္တကူရယူသြားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ ဟာ ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈမရရွိေသးတဲ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းေတြကို ကူညီေပးသြားႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး အလြန္လ်င္ျမန္တဲ့ႏႈန္းနဲ႔ တိုးတက္ေနတဲ့ ျမန္မာ့လူမႈစီးပြားက႑ရဲ႕ အသီးအပြင့္ေတြကို အမ်ားျပည္သူ ပိုမိုခံစားႏိုင္ဖို႔ ေပးအပ္သြားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသနဲ႔ ကမာၻတဝန္းမွာ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈေတြ ပိုမို ေပးအပ္သြားႏိုင္ဖို႔နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ထားရွိတဲ့ Experian ရဲ႕ ရည္သန္ခ်က္ေတြကို ဒီ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မႈက မီးေမာင္းထိုး ျပသလိုက္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။” ဟု ေျပာၾကားသည္။